Obchodní podmínky společnosti Vivre Deco SA

Definice

VIVRE DECO – společnost Vivre Deco SA, se sídlem v Bukurešť 5, Bulevard Tudor Vladimirescu č. 22, Green Gate Office, 11. patro, J40/3718/2012, registrační číslo RO30010618/CZ683901496 , základní kapitál 7.250.800 ron, založená a existující podle rumunského práva.
WEBOVÉ STRÁNKY – doména cz.vivre.eu a její poddomény.
OBSAH – zahrnuje:
 • veškeré informace uvedené na webových stránkách, které lze navštívit, prohlížet nebo k nim jinak získat přístup prostřednictvím numerických zařízení;
 • obsah jakéhokoliv e-mailu, který VIVRE DECO odešle elektronicky a/nebo jinými dostupnými komunikačními prostředky UŽIVATELŮM nebo ZÁKAZNÍKŮM;
 • jakékoliv informace sdělené jakýmkoli způsobem ze strany jakéhokoli zaměstnance nebo spolupracovníka VIVRE DECO UŽIVATELŮM nebo ZÁKAZNÍKŮM v souladu s jejich kontaktními údaji, bez ohledu na to, zda tyto kontaktní údaje byly ke komunikaci určeny či nikoliv;
 • informace týkající se výrobků, služeb a/nebo ceníků VIVRE DECO platné v určitém období;
 • informace týkající se výrobků, služeb a/nebo ceníků stanovených třetí osobou, s níž VIVRE DECO uzavřela smlouvu o spolupráci v určitém období;
 • údaje týkající se VIVRE DECO nebo jakékoliv jiné důvěrné informace s ní související.
SLUŽBA – služba elektronického obchodu poskytovaná výlučně na veřejně dostupných sekcích WEBOVÝCH STRÁNEK s cílem umožnit ZÁKAZNÍKŮM sjednat si služby/výrobky výhradně s použitím elektronických prostředků, včetně prostředků komunikace na dálku.
REGISTROVANÝ UŽIVATEL – fyzická osoba, která prostřednictvím jakýchkoli komunikačních prostředků (elektronických, telefonických, atd.) nebo na základě smlouvy o užívání uzavřené mezi ním/jí a VIVRE DECO zahrnující také vytvoření a používání UŽIVATELSKÉHO ÚČTU, má nebo jinak získá přístup k OBSAHU.
UŽIVATELSKÝ ÚČET – informační systém, který se skládá z e-mailové adresy a hesla a umožňuje REGISTROVANÉMU UŽIVATELI vstoupit do vyhrazených sekcí WEBOVÝCH STRÁNEK a tím i získat přístup ke SLUŽBĚ.
ZÁKAZNÍK – strana, která má nebo jinak získá přístup k OBSAHU nebo SLUŽBĚ na základě vytvořeného UŽIVATELSKÉHO ÚČTU.
OBJEDNÁVKA – elektronický dokument, který představuje formu komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím a jehož prostřednictvím Kupující skrze WEBOVÉ STRÁNKY sděluje Prodávajícímu svůj úmysl zakoupit si zboží nebo služby z WEBOVÝCH STRÁNEK.
Cena RRP – (Recommended Retail Price, tedy Doporučená Cena Dodavatelem) – je informace prezentována u některých výrobků vedle prodejní ceny (vlevo na stránkách s více výrobky, pod prodejní cenou na stránce každého výrobku), s menším písmem než prodejní cena a v šedé barvě. Pro výrobky, které jsou v prodeji za RRP cenu, tato se objevuje rovnou jako prodejní cena. Cena RRP NENÍ referenční cena, kterou Vivre Deco používá ve svých prostorách a používá se pouze jako informace/doporučení od dodavatele Vivre Deco. Tuto informaci zobrazujeme pro porovnání hodnoty výrobků. Klient prostřednictvím nezvýrazněného označení rozumí, že tato informace nesmí způsobit zmatek a v sekci "Můj košík" https://cz.vivre.eu/cart/index je jasná prodejní cena každého výrobku.
DOKUMENT – obchodní podmínky VIVRE DECO uvedené v tomto dokumentu.
OBCHODNÍ SDĚLENÍ – jakýkoli typ zprávy (např. e-mail/SMS/Viber/ telefonní hovor/mobilní upozornění/webové upozornění) obsahující obecné nebo specifické informace, týkající se obdobných nebo doplňkových produktů k těm, které jste si zakoupili/jsou online zobrazovány, informace týkající se nabídek a propagace, informace týkající se Zboží a Služeb přidaného do Vašeho košíku/Vašeho účtu a další obchodní sdělení jako marketingové průzkumy.
DISTANČNÍ SMLOUVA – jakákoli smlouva uzavřená mezi podnikatelem a spotřebitelem v rámci systému prodeje nebo poskytování služeb uskutečňovaného na dálku bez současné fyzické přítomnosti podnikatele a spotřebitele, výhradně za použití jednoho a více prostředků komunikace na dálku až to do doby jejího uzavření ve smyslu definice uvedené v článku 2 odst. 7 v nařízení č. 34/2014 ze dne 4. června 2014 (OUG No. 34/2014) upravující práva spotřebitelů vyplývající ze smluv uzavřených mezi spotřebiteli a podnikateli, kterým se mění a doplňují některé zákony.
OSOBNÍ ÚDAJE – jakýkoli typ informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („subjekt údajů“); odkazující obvykle na křesní jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu. Číslo občanského průkazu, telefonní číslo, klientské ID, univerzální jedinečné identifikátory (UUID), geolokační data apod.
SPRÁVCE – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.
SOUHLAS – subjektu údajů znamená jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů, kterým dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.
ZPRACOVÁNÍ – jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji (pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů), jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz, apod. (tzn. jakákoli operace s osobními údaji).
NEWSLETTER/UPOZORNĚNÍ – opakující se sdělení o výrobcích, službách a/nebo akcích nabízených VIVRE DECO po určité časové období, zasílané výlučně elektronickými prostředky; toto sdělení je pouze informativní a VIVRE DECO není v něm uvedenými informacemi nikterak vázána.
TRANSAKCE – přijetí nebo vrácení částky za prodej výrobku/služby ze strany VIVRE DECO ZÁKAZNÍKOVI prostřednictvím systému zpracování plateb provedených platebními kartami schváleného VIVRE DECO nebo prostřednictvím bankovního převodu, bez ohledu na způsob dodání výrobku/služby.

Obecné podmínky

2.1 Tento dokument obsahuje podmínky, jimiž se REGISTROVANÝ UŽIVATEL nebo ZÁKAZNÍK musí při používání WEBOVÝCH STRÁNEK/OBSAHU/SLUŽBY, neexistuje-li mezi ním a VIVRE DECO jiná vynutitelná dohoda, řídit. Přečtěte si prosím tento dokument pečlivě, aby se předešlo případným nechtěným/nepříjemným situacím, které by mohly být uživatelem/REGISTROVANÝM UŽIVATELEM/ZÁKAZNÍKEM vyhodnoceny tak, že mají negativní dopad na jeho/její data a/nebo informace poskytnuté Vivre Deco. 2.2 Doručování služeb a/nebo zboží začne ihned po splnění všech požadovaných registračních formalit. Po provedení registrace je REGISTROVANÝ UŽIVATEL nebo ZÁKAZNÍK povinen poskytnout správná data týkající se jeho jména, adresy a dalších požadovaných dat za účelem realizace učiněných OBJEDNÁVEK. Za účelem opravy nebo aktualizace těchto informací prosím otevřete záložku „osobní údaje“ v aplikaci a v „Můj účet“. Jste odpovědní za jakékoli úkony týkající se přístupu k uživatelskému účtu a užívání Vašeho osobního hesla. Společnost Vivre Deco nemůže být odpovědná za chyby/incidenty vyplývající z nedbalosti uživatele související s bezpečností a důvěrností jeho účtu a hesla.
2.3 REGISTROVANÝ UŽIVATEL nebo ZÁKAZNÍK souhlasí s dodržováním těchto podmínek zejména při používání, navštěvování a prohlížení OBSAHU/SLUŽBY; tyto podmínky mohou být kdykoli aktualizovány, změněny nebo doplňovány, ZÁKAZNÍK se proto zavazuje pravidelně kontrolovat jejich obsah a seznámit se s jeho změnami. V případě sporu se uplatní podmínky platné k okamžiku, kdy byla OBJEDNÁVKA zadána a kdy bylo ze strany VIVRE DECO odesláno její písemné potvrzení.
2.4 Přístup ke SLUŽBĚ je možný výhradně prostřednictvím veřejně dostupných webových stránek cz.vivre.eu.
2.5 REGISTROVANÝ UŽIVATEL nebo ZÁKAZNÍK odpovídá za veškeré své aktivity vyplývající z užití WEBOVÝCH STRÁNEK/OBSAHU/SLUŽBY. V souladu s příslušnými právními předpisy je rovněž povinen k náhradě jakékoli majetkové či nemajetkové újmy, kterou způsobí na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, OBSAHU NEBO SLUŽBĚ VIVRE DECO nebo třetí osobě, s níž je VIVRE DECO ve smluvním vztahu.
2.6 Pokud uživatel, REGISTROVANÝ UŽIVATEL nebo ZÁKAZNÍK nesouhlasí s Všeobecnými obchodními podmínkami a/ nebo je nepříjmá a/ nebo svůj souhlas s nimi chce odvolat, může zaslat e-mail na adresu contact@vivre.eu, jehož obsahem bude zdůvodnění a žádost o aktualizaci/ změnu shromážděných dat.
2.6.1 Dále má on/ona možnost kdykoli odvolat souhlas s užíváním SLUŽBY nebo jiné služby nabízené VIVRE DECO prostřednictvím WEBOVÝCH STRÁNEK. V takovém případě REGISTROVANÝ UŽIVATEL nebo ZÁKAZNÍK podá žádost na adresu dpo@vivre.eu.
2.6.2 V případě, že REGISTROVANÝ UŽIVATEL nebo ZÁKAZNÍK nechce odebírat NEWSLETTERY/ UPOZORNĚNÍ a/nebo jakékoli informace poskytované za účelem marketingu a reklamy prostřednictvím jakékoli formy komunikace (elektronická, telefonická, atd.), může podat žádost o ODHLÁŠENÍ stisknutím příslušného tlačítka obsaženého v každé e-mailové komunikaci nebo zasláním žádosti Pověřenci pro ochranu osobních údajů na adresu dpo@vivre.eu.
2.6.3 REGISTROVANÝ UŽIVATEL nebo ZÁKAZNÍK má, ve světle existujících právních předpisů a regulací ochrany osobních údajů, právo na to být zapomenut, a to prostřednictvím žádosti adresované Vivre, na základě obchodní spolupráce mezi stranami, a může tedy zaslat žádost Pověřenci pro ochranu osobních údajů na adresu dpo@vivre.eu. REGISTROVANÝ UŽIVATEL nebo ZÁKAZNÍK může své rozhodnutí ohledně nesouhlasu a/ nebo nepřijetí DOKUMENTU kdykoli změnit, a to vyjádřením SOUHLASU s DOKUMENTEM týkajícím se Všeobecných obchodních podmínek, ve znění platném v okamžiku činěného prohlášení.
2.7 V případě, že ZÁKAZNÍK provede úhrady všech splatných smluv a od kupní smlouvy odstoupí v okamžiku, kdy je jeho OBJEDNÁVKA vyřizována, zruší VIVRE DECO jeho OBJEDNÁVKU bez jakékoliv následné sankce nebo možnosti požadovat po ZÁKAZNÍKOVI náhradu škody.
2.8 WEBOVÉ STRÁNKY jsou určeny výhradně fyzickým osobám starším 18 let, které prošly všemi příslušnými kroky registrace, a kterým nebyl přístup na tyto stránky ze strany VIVRE DECO pozastaven či definitivně odepřen, bez ohledu na důvod takového pozastavení nebo odepření. Stane-li se daná osoba ZÁKAZNÍKEM, má se za to, že výše uvedené podmínky splňuje.

3. Obsah

3.1. Platforma Vivre nevlastní práva k obsahu stránek umístěných na prostoru poskytnutém uživatelům, nesleduje obsah materiálů v době jejich zveřejnění, ale si vyhrazuje právo (ale ne povinnost) pro sebe a každou osobu jmenovanou Vivre, odmítnout nebo smazat, jakkoli uzná za vhodné, jakýkoli obsah dostupný prostřednictvím platformy.

3.2. Vivre a každá další osoba jmenovaná k tomu, má právo smazat (odstranit) jakýkoli obsah, který porušuje podmínky používání nebo je jinak neslučitelný s principy této platformy. Souhlasíte tedy s tím, že hodnotíte a nesete všechna rizika spojená s používáním jakéhokoli obsahu, včetně jeho přesnosti, úplnosti nebo užitečnosti.

3.3. Jako uživatel jste zodpovědný za své vlastní akce a následky, které mohou vyplývat zveřejněním materiálů, které nahráváte a veřejně zpřístupňujete na platformě Vivre, a uvědomujete si, že zveřejněné materiály mohou být přístupné a zpracovávány třetími stranami, přičemž platforma Vivre nemá kontrolní funkci v této věci.

3.4. Zavazujete se nedělat následující věci:

 • a) zveřejňovat materiály s autorskými právy, pokud nejste autorem nebo nemáte povolení autora k zveřejnění daného materiálu;
 • b) zveřejňovat obscénní, hanlivé, hrozivé, diskriminační nebo škodlivé materiály vůči jinému uživateli, fyzické nebo právnické osobě nebo kterémukoli třetímu;
 • c) zveřejňovat osobní údaje (včetně, ale neomezeně, obrázků, videozáznamů, textů) bez výslovného souhlasu dotčených osob, případně v případě nezletilých bez výslovného souhlasu rodičů nebo jejich zákonných zástupců.
 • d) zasílat, šířit nebo přenášet materiály (obraz, text) pornografické, erotické nebo sexuálně explicitní, jakéhokoli druhu a ve kterékoli formě, které propagují pedofilii, incest nebo zoofilii, podporují nenávist vůči určitým skupinám osob z důvodů týkajících se: rasy, etnického původu, náboženství, postižení, pohlaví, věku, statusu veterána, identity nebo sexuální orientace. Zakázáno je vytváření osobních profilů a publikování materiálů týkajících se: videochatu, eskortních služeb, erotické masáže nebo jiných podobných aktivit.
 • e) zveřejňovat materiály obsahující viry, červy nebo jiné programy s úmyslem zničit jakýkoli systém nebo informace;
 • f) nahrávat, zveřejňovat, šířit nebo jinak přenášet jakýkoli obsah, pro který nemáte právní právo na přenos nebo šíření za jakýchkoli podmínek, pod jakýmkoli právním systémem, rumunským nebo zahraničním, včetně smluvních nebo důvěrných vztahů (jako jsou důvěrné informace, majetková práva nebo informace odhalené nebo získané v rámci pracovního poměru nebo v souvislosti s dohodami o důvěrnosti);
 • g) zveřejňovat, šířit, zasílat nebo jiným způsobem přenášet jakýkoli druh reklamy, propagačních materiálů, "spam", "junk mail", řetězové dopisy, pyramidové schéma nebo jakýkoli jiný druh žádostí,
 • h) podporovat nebo poskytovat informace o provádění nelegálních činností, podporovat fyzické nebo verbální ubližování jakékoliv skupiny nebo osoby nebo podporovat jakékoli kruté jednání vůči zvířatům. To může zahrnovat, ale není omezeno na poskytování informací o tom, jak vyrábět, zakupovat nebo skládat bomby, granáty nebo jiné typy zbraní, a vytváření stránek "crush";
 • i) zveřejňovat materiály za účelem soutěže s platformou nebo používat materiály získané prostřednictvím platformy pro soutěžní účely
 • j) zveřejňovat, šířit nebo přenášet jakýkoli jiný materiál, který narušuje v jakémkoliv smyslu platné právní normy

3.5. Vivre si vyhrazuje jednostranné právo editovat, modifikovat nebo zcela či částečně odstranit jakýkoli materiál spadající pod výše uvedené body. V případě porušení výše uvedených ustanovení si Vivre vyhrazuje právo editovat obsah nebo zcela odstranit příslušné materiály z platformy, stejně jako blokovat a smazat účty uživatelů provinivších se, a to bez jakéhokoli upozornění a bez povinnosti vrátit jakoukoli částku inkasovanou za své služby.

3.6. Vivre neručí za věrohodnost, přesnost informací zveřejněných uživateli a nenesie odpovědnost za žádný názor vyjádřený uživateli.

3.7. Platforma Vivre jedná jako pasivní subjekt v online distribuci a publikaci informací poskytnutých uživateli a nemá povinnost předem ověřovat materiály publikované uživateli. Proto Vivre nese žádnou odpovědnost za informace a údaje zveřejněné, šířené nebo přenášené uživateli. Pokud je požádána uživatelem, společnost může prověřit a ověřit tvrzení a rozhodnout, zda mají být příslušné informace odstraněny.

3.8. Vivre si může vzít kroky nebo opatření proti uživateli nebo proti materiálům, které tento uživatel zveřejnil. Vkládáním materiálu do jakéhokoli veřejného nebo soukromého segmentu platformy udělujete zástupcům Vivre trvalé, neodvolatelné (včetně práv morálních) a licenci k používání, reprodukování, modifikování, přizpůsobování, publikování, překládání, distribuci nebo komunikaci veřejnosti obsahu (celý nebo částečně), na mezinárodní úrovni nebo začlenění do jiných prací jakéhokoli druhu, ve sdělovacích prostředcích nebo v technologiích známých nebo se rozvíjejících v budoucnosti.

3.9. Také umožňujete každému odběrateli přistupovat, prohlížet, ukládat nebo reprodukovat takové materiály pro osobní účely. S výjimkou uvedené výše si vlastník takového materiálu publikovaného na stránce zachovává všechna práva, která z toho mohou vyplývat.

3.10. Obsah, jak je definován v preambuli, včetně, ale neomezeně na loga, stylizované reprezentace, obchodní symboly, statické obrazy, dynamické obrazy, text a/nebo multimediální obsah prezentovaný na webu, je výhradním vlastnictvím Vivre Deco, která si vyhrazuje všechna práva získaná přímo nebo nepřímo (prostřednictvím licencí k používání a/nebo publikaci).

3.11. Členovi nebo Zákazníkovi není dovoleno kopírovat, distribuovat, publikovat, přenášet třetím stranám, měnit a/nebo jinak pozměňovat, používat, propojovat s, zobrazovat, zahrnovat jakýkoli obsah do jakéhokoli jiného kontextu než ten původně zamýšlený Vivre Deco, zahrnovat jakýkoli obsah mimo stránky Vivre Deco, odstraňovat označení signalizující autorské právo Vivre Deco na obsah, a zúčastňovat se přenosu, prodeje, distribuce materiálů vytvořených reprodukcí, modifikací nebo zobrazením obsahu, kromě výslovného souhlasu Vivre Deco.

3.12. Jakýkoli obsah, ke kterému má Člen nebo Zákazník přístup jakýmkoli způsobem, podléhá tomuto dokumentu, pokud obsah není doprovázen specifickou a platnou smlouvou o používání uzavřenou mezi Vivre Deco a dotyčným, a bez jakékoli implicitní nebo explicitní záruky ze strany Vivre Deco týkající se tohoto obsahu.

3.13. Člen nebo Zákazník může kopírovat, přenášet a/nebo používat obsah pouze pro osobní nebo nekomerční účely, pouze v případě, že to nesporuje ustanovení tohoto dokumentu.

3.14. V případě, že Vivre Deco udělí Členu nebo Zákazníkovi právo používat určitý obsah ve formě popsané v samostatné smlouvě o používání, k němuž Člen má nebo získá přístup tímto způsobem, toto právo platí pouze pro daný nebo tyto obsahy definované v smlouvě, pouze po dobu existence těchto obsahů na stránce nebo po dobu stanovenou v dohodě, za podmínek stanovených v dohodě, pokud existují, a neznamená smluvní závazek ze strany Vivre Deco vůči dotyčnému Členu, Zákazníkovi nebo jakémukoli jinému třetímu subjektu, který má/získává přístup k tomuto obsahu, a který by mohl být nebo je poškozen tímto obsahem, během nebo po vypršení dohody o používání.

3.15. Žádný obsah poslaný Členovi nebo Zákazníkovi prostřednictvím jakéhokoli komunikačního prostředku (elektronicky, telefonicky, atd.) nebo získaný tímto prostřednictvím, není smluvní závazek ze strany Vivre Deco a/nebo zaměstnance nebo spolupracovníka Vivre Deco, který uskutečnil přenos obsahu, pokud existuje, k obsahu.

3.16. Jakékoli použití Obsahu k jiným účelům než ty, které jsou výslovně povoleny dokumentem nebo souhlasem k používání, který ho doprovází, pokud takový souhlas existuje, je zakázáno.


Kontakt pro Zákazníky a Registrované uživatele

4.1 VIVRE DECO na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH uvádí kompletní a správné identifikační a kontaktní údaje, prostřednictvím kterých ji ZÁKAZNÍK nebo REGISTROVANÝ UŽIVATEL může kontaktovat.
4.2 Použitím kontaktního formuláře nebo SLUŽBY přes WEBOVÉ STRÁNKY ZÁKAZNÍK nebo REGISTROVANÝ UŽIVATEL VIVRE DECO prohlašuje a souhlasí s tím, že bude ze strany VIVRE DECO kontaktován, a to jakýmikoli dostupnými prostředky včetně elektronických prostředků (aniž by toto kontaktování bylo povinností společnosti) a je srozuměn s tím, že vyplněním jeho kontaktních údajů, jako je jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo apod., budou tato data zpracovávána a ukládána do databáze za účelem zlepšování obchodních vztahů, konkrétně pro dobrý rozvoj ekonomických a obchodních aktivit společnosti. Pro více detailů a doplňujících informací ke zpracování a nakládání s osobními daty se prosím podívejte a přečtěte si kapitolu Zásady ochrany osobních údajů v tomto dokumentu.
4.3 Vyplnění kontaktního formuláře (a to i částečné) a jeho odeslání však v žádném případě nezakládá povinnost VIVRE DECO REGISTROVANÉHO UŽIVATELE nebo ZÁKAZNÍKA takto kontaktovat.
4.4 Přístup na WEBOVÉ STRÁNKY, užití informací na nich uvedených, návštěva stránek nebo odesílání e-mailů či upozornění adresovaných VIVRE DECO je možné uskutečnit elektronicky, telefonicky nebo jakýmikoliv jinými komunikačními prostředky, které mají REGISTROVANÝ UŽIVATEL nebo ZÁKAZNÍK a VIVRE DECO za tímto účelem k dispozici, VIVRE DECO však k zasílání elektronických a/nebo telefonických upozornění včetně e-mailů a cílených reklam potřebuje souhlas REGISTROVANÉHO UŽIVATELE nebo ZÁKAZNÍKA.
4.5 Klient výslovně prohlašuje, že poskytnuté kontaktní údaje mu patří (e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa), a že Vivre Deco je může používat při svých komunikací se zákazníkem.

Newslettery a upozornění

5.1. V okamžiku, kdy REGISTROVANÝ UŽIVATEL nebo ZÁKAZNÍK na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH vytvoří UŽIVATELSKÝ ÚČET a přijme DOKUMENT (obchodní podmínky), má právo vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas se zasíláním NEWSLETTERŮ/UPOZORNĚNÍ ze strany VIVRE DECO elektronicky a/nebo telefonicky, včetně komunikace prostřednictvím e-mailu, SMS zpráv nebo oznámení přes webovou stránku.
5.2 Údaje poskytnuté REGISTROVANÝM UŽIVATELEM pro zasílání NEWSLETTERŮ/UPOZORNĚNÍ budou a mohou ze strany VIVRE DECO být použity jen v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.
5.3 ZÁKAZNÍK nebo REGISTROVANÝ UŽIVATEL je oprávněn souhlas se zasíláním NEWSLETTERŮ/UPOZORNĚNÍ ze strany VIVRE DECO kdykoli odvolat.
5.3.1 Pomocí speciálního odkazu uvedeného v NEWSLETTERU/UPOZORNĚNÍ (v dolní části e-mailu v sekci „Klikněte zde pro odhlášení odběru“), tam kde tato volba je možná;
5.3.2 Odvoláním souhlasu se zasíláním NEWSLETTERŮ/UPOZORNĚNÍ nebo využitím stránek z vyhrazené oblasti WEBOVÝCH STRÁNEK a odesláním takového odvolání prostřednictvím UŽIVATELSKÉHO ÚČTU REGISTROVANÉHO UŽIVATELE uvedeného na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.
5.3.3 Kontaktováním VIVRE DECO na výše zmíněné stránce, v souladu s kontaktními údaji, které jsou uvedeny v článku 2.6, a to bez jakéhokoli následného závazku stran vůči sobě a bez možnosti požadovat náhradu újmy.
5.4 Odvolání souhlasu s odběrem NEWLETTERŮ/UPOZORNĚNÍ nezahrnuje odvolání uděleného souhlasu s ustanoveními tohoto DOKUMENTU a může být k takovému účelu použito pouze následně po sdělení takového záměru.
5.5 VIVRE DECO si vyhrazuje právo vybrat osoby, které budou dostávat NEWSLETTERY/UPOZORNĚNÍ, jakož i právo ze své databáze kteréhokoliv REGISTROVANÉHO UŽIVATELE nebo ZÁKAZNÍKA, který dříve se zasíláním NEWSLETTERŮ/UPOZORNĚNÍ souhlasil, bez jakýchkoli závazků ze strany VIVRE DECO z toho vyplývajících i bez předchozího upozornění vyřadit.
5.6 VIVRE DECO nesmí do svých NEWSLETTERŮ/UPOZORNĚNÍ zasílaných REGISTROVANÝM UŽIVATELŮM nebo ZÁKAZNÍKŮM zařazovat jakékoliv propagační materiály, jako jsou odkazy na třetí osoby, které nejsou v okamžiku zaslání NEWSLETTERŮ/UPOZORNĚNÍ obchodním partnerem VIVRE DECO.

Zásady ochrany osobních údajů

Vyvíjíme veškeré předpokládané úsilí, abychom zajistili, že chráníme a zachováváme důvěrnost Vašich osobních údajů implementací všech požadovaných technických a organizačních opatření, obsažených ve stávajících zákonech a předpisech týkajících se ochrany osobních údajů, včetně obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 679/2016 ("GDPR").
Účelem následující kapitoly je informovat Vás o námi zpracovávaných osobních údajích, které nám byly poskytnuty Vámi buď přímo, nebo prostřednictvím naší webové stránky, a také o způsobu zpracování těchto údajů.
6.1. V souladu se stávajícími zákony a předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů (GDPR) jsou osobní údaje definovány jako veškeré informace týkající se subjektu údajů, identifikovaného nebo identifikovatelného. V zásadě se osobní údaje, na které se zde odkazuje a které Společnost zpracovává, skládají ze jména a příjmení, bydliště, e-mailové adresy, osobního identifikačního čísla, kódu klienta, AWB doručovacího kódu sloužícího k tomu, aby Vám byly produkty dodány atd.
6.1.1. Osobní údaje, které VIVRE shromažďuje a zpracovává, jsou: jméno a příjmení, bydliště (poštovní adresa potřebná pro doručení zboží), e-mailová adresa, telefonní číslo, univerzální jedinečné identifikátory (UUID), klientské ID, fakturační údaje (pro dokončení objednávky), hlas, bankovní údaje (v případě vrácení peněz za objednávku), účet sociálních médií. Neshromažďujeme a ani jinak nezpracováváme citlivé osobní údaje, které jsou definovány v GDPR jako zvláštní údaje. Nechceme také shromažďovat a zpracovávat osobní údaje osob mladších 18 let.
6.1.2. Proto jsou v souladu s GDPR správci pro současné zpracovávání osobních údajů (Správcovské společnosti) tyto společnosti: i) VIVRE DECO SA, rumunská právnická osoba se sídlem v Bukurešti, Tudor Vladimirescu Bd., Green Gate Office, 11. patro, Okres 5, zapsaná v obchodním rejstříku pod č. J40/3817/2012 a CUI RO30010618 a / nebo ii) Vivre Logistics SRL, rumunská právnická osoba se sídlem v Bukurešti, ulice Giurgiului č. 321, budova C2, přízemí a první patro, Okres 4, zapsané v obchodním rejstříku pod číslem J40/10627/2013 a CUI RO32172403, obě splňující požadavky vnitrostátního práva a GDPR, aby správně spravovaly Vaše osobní údaje s nejvyššími bezpečnostními opatřeními a pouze pro stanovené účely. Dané osobní údaje byly shromážděny / zpracovány atd. během současného nebo minulého obchodního vztahu mezi stranami, ke kterému jste vyjádřili svůj platný souhlas v souladu s právem platným v daném okamžiku.
6.1.3. Společnost by Vás ráda informovala, že podrobnosti uvedené v článku 6.1. a následující jsou pouze ilustrativní a nikoliv úplné, a závisí na smluvním vztahu se subjektem údajů /uzavřeného klientem, společnost bude shromažďovat pouze minimální množství osobních údajů požadovaných pro splnění účelů/činností vykonávaných Vivre.
6.2. V rámci správy této webové stránky společnost Vivre shromažďuje některé údaje ("osobní údaje") týkající se subjektů údajů, údaje jsou poskytované jednotlivými subjekty prostřednictvím webové stránky, a to dobrovolným vyjádřením souhlasu, přímo (např. jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo apod.) nebo nepřímo (např. IP adresa, UUID, atd.)
6.3 Účely, pro které společnost zpracovává osobní údaje poskytované Registrovaným uživatelem/Zákazníkem, jsou následující: - zpracování objednávek a vrácení peněz - plnění smluvních ujednání s partnery k účetním účelům - optimalizace marketingové aktivity - řešení všech požadavků týkajících se plnění objednávky - Marketingová komunikace - správa uživatelského účtu na platformě Vivre - statistické účely - zpětná vazba poskytnuta našim službám. - spätná väzba na služby poskytnuté Vivre Deco - zpětná vazba poskytovaná k produktům/kolekcím nabízeným Vivre Deco vyjádřením volby zákazníků/členů týkajících se určitých kolekcí zboží, volby, které lze zveřejnit v internetovém obchodě společnosti, čímž se zajistí lepší propagace příslušného zboží..
6.4 Společnost Vivre shromažďuje, zpracovává a spravuje Vaše osobní údaje podle požadavků GDPR po následující dobu: (i) podle právních požadavků stanovených občanským a trestním zákonem ohledně promlčení a také smluvních podmínek dohodnutých přijetím Všeobecných obchodních podmínek, společnost uchovává osobní údaje po dobu 3 let od naplnění smlouvy (v případě doručení a nevyskytnutí žádosti o vrácení peněz); (ii) shromážděné osobní údaje jsou archivovány/uchovávány po dobu dalších 3 let v případě výskytu žádosti o vrácení peněz na zvláštní účet.
Dále byste měli vědět, že můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje s cílem informovat Vás o produktech a službách, propagačních nabídkách nebo poskytovat odběr newsletterů. Obecně platí, že tento okruh osobních údajů bude zpracováván pro účely přímého marketingu pouze s Vaším souhlasem a použitím komunikačních kanálů (e-mail, sms, atd.), které jste poskytli v okamžiku udělení Vašeho souhlasu. Vzhledem k tomuto je důležité, abyste věděli, že naše aktivity zpracovávání budeme zakládat na Vašem souhlasu, a to až do okamžiku jeho odvolání, a dále také, že máte možnost souhlas kdykoli odvolat.
Zákazník Vivre předáním svých osobních údajů prohlašuje a souhlasí bez výhrad, že jeho osobní údaje budou zahrnuty, archivovány v databázi zpracovatele, a poskytuje svůj konkrétní a jednoznačný souhlas se zpracováváním svých osobních údajů, jak je podrobně uvedeno v kapitole 6.3.
6.5 Společnost Vivre Vás informuje, že zpracováváním osobních údajů se rozumí: jakákoli činnost/soubor činností týkajících se osobních údajů (s použitím nebo bez použití automatizovaných prostředků), respektive shromažďování, záznam, správa, strukturování, ukládání, přizpůsobování, změna, získávání, konzultování, využívání, šíření, zpřístupnění, sjednocení, kombinování, omezování, odstraňování, ničení atd. (tato sada činností je uvedena jako příklad v současných smluvních podmínkách, zpracování znamená jakýkoli typ operace související s osobními údaji) 6.6 Z hlediska území se pravidla tohoto nařízení vztahují na veškeré zpracovávání osobních údajů prováděné správcem nebo zpracovatelem se sídlem v EU, zpracovávání osobních údajů subjektů údajů v rámci EU, které provádí správce nebo zpracovatel mimo EU, pokud: jsou zboží nebo služby nabízeny občanům EU nebo je chování občanů EU sledováno/profilováno. Společnost Vivre je správcem, jak vyplývá z regulace a platných právních předpisů, včetně GDPR.
6.7 Společnost Vivre Vás informuje o tom, že v závislosti na zákazníkem vybraném zboží/ službě a na základě účelu zpracování osobních údajů může společnost Vivre předložit Vaše osobní údaje jiným Společnostem Skupiny, třetím stranám nebo státním orgánům za účelem splnění účelů na základě právních titulů pro zpracování. Berte prosím na vědomí, že dle GDPR můžeme poskytnout nebo zpřístupnit Vaše konkrétní osobní údaje následujícím typům příjemců: - společnosti Skupiny pro správu objednávek - Obchodní partneři pro dodávku objednaného zboží a služeb - Dodavatelé kurýrních služeb - Dodavatelé platebních nebo bankovních služeb - Dodavatelé účetních služeb, pro provádění externích účetních služeb - Pojišťovny - Další třetí strany, se kterými můžeme rozvíjet sdílené programy pro nabízení a dodávky našich výrobků a zboží - Orgány veřejné moci Ujišťujeme Vás, že budeme provádět veškerou náležitou péči, abychom zajistili, že všichni naši zpracovatelé a třetí strany budou provádět veškerá potřebná Technická a Organizační opatření nezbytná k plnění právních požadavků stávajících zákonů, včetně GDPR, při poskytování dostupnosti všech práv subjektů údajů (Zákazník/Registrovaný uživatel Vivre).
6.8 Právní tituly, na kterých zakládáme zpracování osobních údajů, mohou být v závislosti na účelu zpracování osobních údajů Váš souhlas udělený při vytváření a potvrzení Vašeho osobního profilu na základě Vašeho požadavku stát se zákazníkem/registrovaným uživatelem komunity Vivre. Titulem může být také právní a/nebo smluvní vztah mezi Vámi (zákazníkem) a společností/společnostmi Vivre založený realizací objednávky a provedením platby za objednané zboží, vrácením zboží buďto neodpovídajícího požadavkům nebo odmítnutého, ale také oprávněný zájem společnosti, který je nutný a potřebný při provádění obchodních a ekonomických aktivit společnosti Vivre, jak je také předpokládáno v GDPR. Budeme zpracovávat Vaše osobní údaje tak, abychom zlepšili a zajistili, že kdykoliv to bude potřebné, budeme chránit užívání webových stránek a uživatelů platformy Vivre před počítačovými útoky, přijmeme opatření k identifikaci a zabránění pokusům o podvod, zahrnující předložení osobních údajů místním veřejným orgánům, přijmeme opatření k řešení dalších možných rizik.
6.9 Rovněž bychom Vás rádi plně informovali o zásadách evropského nařízení (GDPR EU 679/2016) a individuálních právech subjektů údajů.
6.10 Obecné nařízení o ochraně údajů zavádí celkem 6 zásad, které je třeba dodržovat při zpracování osobních údajů: a. zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti. Podle této zásady společnost musí zajistit, že (1) zpracovávání osobních údajů je prováděno v souladu s právními požadavky, jiné zpracovatelské činnosti jsou protiprávní; (2) zpracovává osobní údaje přiměřeným způsobem, jakoby to posuzoval subjekt údajů; (3) zpracování musí být transparentní, což znamená, že správce údajů by měl informovat subjekty údajů otevřeně a jasně o účelech a prostředcích zpracování; b. zásada účelového omezení. Společnost tuto zásadu naplňuje shromažďováním a zpracováváním osobních údajů výhradně pro účely stanovené a sdělené subjektům údajů; c. zásada minimalizace údajů. Společnost tuto zásadu naplňuje zpracováním pouze osobních údajů, které jsou potřebné k účelům/potřebným operacím, a to zavedením pravidel, která zajišťují, že nebude v rámci zpracování shromažďovat zbytečné osobní údaje; d. zásada přesnosti údajů. Společnost shromažďuje a zpracovává od zákazníků pouze přesná a aktuální data; e. zásada limitace doby zpracování. Společnost tuto zásadu vyplývající z GDPR plní archivováním/uchováváním Vašich osobních údajů pouze po dobu potřebnou k plnění účelů zpracování f. zásada integrity a důvěrnosti. Společnost zavedla veškerá požadovaná bezpečnostní opatření a implementovala interní pravidla, aby zajistila bezpečnost před neoprávněným a protiprávním zpracováním, a pravidla proti úniku dat, jejich změnám nebo ztrátě.
6.11 Obecné nařízení o ochraně údajů zavedlo také celkem 8 práv subjektů údajů/zákazníků, registrovaných členů společnosti Vivre, která jsou následující:
a. právo na informace a transparentnost (čl. 13 a čl. 14) – je třeba vzít v úvahu, že v počáteční části "všeobecných obchodních podmínek" a také v rámci stávající kapitoly jsou uvedeny informace jako: totožnost a kontaktní údaje správce a zástupce; kontaktní údaje pověřence pro ochranu údajů (DPO); účely zpracování a právní tituly; příjemci dat nebo kategorie příjemců údajů; informace týkající se zasílání osobních údajů do třetí země; řádné záruky; doba zpracování; práva subjektů údajů; právo podat stížnost; možné důsledky poskytnutí osobních údajů; existence automatizovaného profilování – logiky a systému;
b. právo na přístup (čl. 15) Společnost dodržuje právo na přístup, což znamená, že společnost kontroluje zpracování osobních údajů; poskytuje přístup k osobním údajům; poskytuje kopii zpracovávaných osobních údajů; případně rozšířené údaje (za přiměřený poplatek); vzdálený přístup prostřednictvím systému, který umožňuje subjektu údajů zobrazit data; ověřuje totožnost subjektu údajů;
c. právo na opravu (čl. 16, čl. 19) - toto právo společnost naplňuje a týká se opravy údajů a jejich doplnění
d. právo být zapomenut (čl. 17, čl. 19) - společnost naplňuje toto právo požadované subjekty údajů pouze, pokud je žádost účelná a odůvodněná:
1. Důvody: data již nejsou potřebná; odvolání souhlasu; námitka; nezákonné zpracování; následek dodržení právního požadavku vyplývajícího z EU práva a/nebo místních předpisů; poskytování služeb dítěti/nezletilé osobě, ledaže jsou splněny požadavky
2 Právo nemůže být požadováno, a proto nemůže být uděleno, pokud je zpracování nezbytné pro: vyjádření svobody projevu a informací; dodržení zákonného požadavku; plnění povinnosti pro veřejný zájem; důvody týkající se zdraví; archivaci; historický a vědecký výzkum; statistické účely; identifikaci, vymáhání a obhajobu práv před soudem e. právo na omezení zpracování (čl. 18, čl. 19) - toto právo lze požadovat následovně: 1. kdy: existují pochybnosti o přesnosti dat; nezákonné zpracování; data již nejsou potřebná; 2. správce má pouze právo k uložení osobních údajů 3. zpracovatelská činnost vyžaduje souhlas subjektu údajů 4. správce předkládá všem příjemcům aktualizaci/změnu omezení pro zpracování údajů f. právo na přenositelnost údajů (čl. 20). Podle GDPR by společnost měla podpořit subjekt údajů v případě, že požádá o jejich přenesení; v jednoduchém formátu, strojově čitelném, a zaslat je správci určenému subjektem údajů; g. právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21) lze požadovat pouze pro následující účely zpracování: přímý marketing; vědecký a historický výzkum; plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu; vykonávání veřejné moci; oprávněný zájem správce nebo třetí strany h. právo nebýt předmětem automatizovaného profilování (článek 22) vyžaduje: 1. nezákonný charakter vytváření profilů bez ohledu na účel: automatizované hodnocení kapacity a kvality práce zaměstnanců; poskytování úvěru – scoring; 2. výjimka: existence souhlasu subjektu údajů
Měli byste také vědět, že můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Vivre na e-mailové adrese dpo@vivre.eu. Ujišťujeme Vás o tom, že vynaložíme veškeré úsilí potřebné k okamžitému zodpovězení Vašich požadavků a poskytnutí požadovaných informací!
Dále vás informujeme, že máte právo podat stížnost místnímu orgánu pro zpracování údajů - Úřad pro ochranu osobních údajů.
Jako zákazník Vivre máte právo podat písemnou žádost s uplatněním výše uvedených práv subjektu údajů na e-mailovou adresu dpo@vivre.eu a žádat, aby jakékoli z těchto práv bylo doplněno též právem na: (i) opravu, aktualizaci, omezení nebo vymazání, pokud zpracování osobních údajů nesplňuje požadavky vnitrostátních právních předpisů a Zákon č. 190/2018 o prováděcích opatřeních Nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Direktiva 95/46 / CE (zákon č. 677/2001), jakož i Nařízení EU č. 679/2016, které lze uplatnit u všech výše uvedených činností, zejména pokud jsou údaje neúplné nebo nepřesné; (ii) anonymizaci osobních údajů; (iii) oznámení třetím stranám, kterým byly údaje předány, pokud úsilí požadované k provedení tohoto opatření není nepřiměřené oproti oprávněnému zájmu, na který by to mohlo mít dopad; a (iv) ukončení zpracovatelských činností, pokud je to možné s ohledem na účel zpracování. Jako správce bychom Vás rádi informovali, že okamžitě ukončíme zpracování, jakmile bude naplněn účel, pro který byla data shromážděna.

7. Podmínky používání cookies jsou uvedeny na cz.vivre.eu

Cookies jsou soubory nebo části textu, které server zasílá, často zakódované, webovému prohlížeči a které jsou webovým prohlížečem opětovně odesílány (v nezměněné podobě) při každé návštěvě serveru uživatelem. Cookies jsou nainstalovány do internetového prohlížeče (např. Internet Explorer, Chrome, Mozilla) na žádost webového serveru a jsou zcela „pasivní“ (neobsahují softwarové programátory, viry, spyware a nemají přístup k informacím na hardwaru uživatele). Cookies se používají za účelem ověření a sledování chování uživatelů; obvykle se používají k zapamatování uživatelových preferencí a implementování systému „Přidat do košíku“. Tyto soubory také slouží k rozpoznání uživatelských platforem a zobrazují uživateli relevantní obsah způsobem odpovídajícím jeho preferencím. Cookies zpříjemňují uživatelům prohlížení WEBOVÝCH STRÁNEK a umožňují VIVRE DECO nabízet svým uživatelům kvalitní služby; např. nastavení ochrany osobních údajů v online prostředí a historii nákupního košíku. Cookies se také používají k sestavování anonymních souhrnných statistik, které VIVRE DECO umožňují lépe pochopit, jak uživatelé používají WEBOVÉ STRÁNKY a také jí umožňují zlepšit strukturu a obsah stránek bez osobní identifikace uživatele. VIVRE DECO používá dva typy cookies: dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné cookies jsou dočasné soubory, které v zařízení uživatele zůstávají, dokud neopustí WEBOVÉ STRÁNKY nebo aplikaci nezavře. Trvalé cookies zůstávají v zařízení uživatele, dokud je ručně neodstraní. Na cookies používané partnery provozovatele webových stránek – zejména ve vztahu k uživatelům webových stránek – se vztahují příslušné zásady ochrany osobních údajů. Při prohlížení WEBOVÝCH STRÁNEK může dojít k umístění: cookies umožňujících zlepšení výkonnosti webových stránek, funkčních cookies, cookies týkajících se geografické polohy, registračních cookies, reklamních cookies nebo cookies inzerentů. Osobní údaje získané pomocí cookies mohou být shromažďovány pouze za účelem usnadnění některých uživatelských funkcí a jsou zašifrovány takovým způsobem, který neoprávněným osobám znemožňuje k těmto údajům přístup. Obecně platí, že aplikace, která se používá pro přístup k webovým stránkám, umožňuje automatické ukládání cookies. Toto nastavení může být změněno tak, že automatická správa cookies bude zablokována webovým prohlížečem nebo tak, že uživatel bude informován pokaždé, kdy budou cookies na jeho zařízení zaslány. Podrobné informace o možnostech a způsobech správy cookies lze nalézt v sekci Nastavení webového prohlížeče. Omezení cookies může mít vliv na některé funkce WEBOVÝCH STRÁNEK. Cookies jsou pro efektivní používání internetu velmi důležité, pomáhají vytvářet uživatelsky příjemné prostředí, které je přizpůsobené preferencím a zájmům každého uživatele. Zamítnutím nebo deaktivací cookies se znemožní používání některých webových stránek. Vzhledem ke své flexibilitě a skutečnosti, že většina nejnavštěvovanějších a nejoblíbenějších stránek cookies používá, jsou použití cookies téměř nevyhnutelné; deaktivací cookies se znemožní přístup k nejrozšířenějším a nejužívanějším webovým stránkám včetně YouTube, Gmail, Yahoo a mnoha dalších. Příklady nejvýznamnějšího použití cookies:
• obsah a služby přizpůsobené potřebám uživatelů – kategorie výrobků a služeb; • přizpůsobení přístupu preferencím uživatele – zapamatování si hesel; • zapamatování si dětských ochranných filtrů v souvislosti s internetovým obsahem (možnost rodinného režimu, funkce bezpečného vyhledávání); • měření, optimalizace a analytické funkce – např. potvrzení určité úrovně návštěvnosti webových stránek, jaký typ obsahu je zobrazován a způsob, jakým uživatel webové stránky navštíví (pomocí vyhledávače, přímého vyhledání a vyhledání s pomocí jiných webových stránek). Webové stránky sledují takové údaje za účelem zlepšení jejich používání ve prospěch uživatelů.
Otázky bezpečnosti a ochrany osobních údajů Cookies NEJSOU viry a využívají jen prosté textové formáty; nejsou to části kódů, nemohou být spuštěny automaticky ani automaticky běžet. V důsledku toho nemohou být duplikovány nebo replikovány na jiné sítě, aby tam běžely nebo mohly být replikovány. Jelikož takovým způsobem nefungují, nemohou být považovány za viry. Vzhledem k tomu, že cookies mohou být využity i negativním způsobem, jelikož umožňují uchovávat informace o preferencích a historii prohlížení a mohou být použity jako forma spywaru (sledovací činnosti zaměřené na aktivity uživatelů), existuje mnoho produktů, které proti takovému spyware poskytují ochranu a které průběžně takové problematické soubory mažou.
Obecné prohlížeče mají většinou integrované nastavení ochrany osobních údajů, které poskytuje různé úrovně přijetí cookies, doby jejich platnosti a automatického smazání po návštěvě některých webových stránek. Jelikož je ochrana identity nesmírně cenná a tvoří podstatu práv uživatelů internetu, je nezbytné ozřejmit problémy, které cookies mohou způsobovat. Vzhledem k tomu, že cookies umožňují neustálý tok informací z prohlížeče, webových stránek a naopak, může dojít k zásahu hackera nebo neoprávněné osoby právě ve chvíli, kdy jsou tyto údaje přenášeny, a informace obsažená v cookies tak může být zasažena. Přestože k tomu dochází velmi zřídka, může k tomu dojít v případech, kdy se prohlížeč se serverem spojí prostřednictvím nešifrované sítě (nezabezpečené sítě Wi-Fi). Další útoky mohou nastat v případě nesprávného nastavení serverů. Je velmi důležité, aby si uživatel mohl zvolit tu nejvhodnější metodu k ochraně osobních údajů a: • provedl nastavení prohlížeče s ohledem na cookies tak, aby odráželo komfortní úroveň bezpečnosti při používání cookies; • nastavil delší dobu ukládání historie prohlížení a osobní přístupové informace; • vzal v úvahu nastavení prohlížeče v rámci mazání jednotlivých údajů o prohlížení pokaždé, kdy se prohlížeč zavře. Jedná se o alternativní přístup ke stránkám, které používají cookies – veškeré informace jsou odstraněny po skončení prohlížení; • instaloval a neustále aktualizoval spyware aplikace.
Mnoho aplikací pro detekci a prevenci spyware zahrnuje i detekci útoků na některé webové stránky. To znamená, že brání prohlížeči v přístupu k webovým stránkám, které by mohly využít zranitelnosti prohlížeče nebo stáhnout škodlivý software. Je proto doporučeno neustále aktualizovat navigační nástroje, neboť mnoho takových útoků je provedeno tak, že se zneužijí slabá místa a staré verze prohlížečů. Všechny moderní prohlížeče nabízejí možnost změnit nastavení cookies. Takové nastavení se obvykle nachází v menu prohlížeče v sekci „Možnosti“ nebo „Preference”.

8. Platba kartou

Pokud se Klient rozhodne pro platbu kartou online, hodnotu objednávek, smlouvy a / nebo smluv, provede se autorizace a úhrada za vypořádání transakcí přijímání karet prostřednictvím obchodních společností PayU S.A. a Adyen N.V. prostřednictvím integrovaného řešení; PayU S.A. a Adyen N.V jsou poskytovateli softwarového řešení Vivre Deco pro usnadnění elektronického obchodování, tj. platebních služeb, správy plateb a ochrany před podvody. K bezhotovostní platbě kartou jsou přijímány všechny typy karet vydané domácími nebo zahraničními bankami označené logy VISA nebo MasterCard, pokud mají ze strany svých vydávajících institucí provádění on-line transakcí povoleno. Platbu lze uskutečnit také bankovním převodem nebo na dobírku při převzetí.
VIVRE DECO nevyhledává ani neukládá žádné informace o bankovní kartě nebo kartách ZÁKAZNÍKA, tyto informace jsou zpracovávány přímo na serverech poskytovatelem on-line platebních služeb.

9. Podmínky prodeje výrobků a služeb on-line

9.1 Přístup ke Službě
9.1.1 Přístup ke SLUŽBĚ je povolen každému REGISTROVANÉMU UŽIVATELI, který si na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH vytvořil UŽIVATELSKÝ ÚČET nebo si stáhnul mobilní aplikace pro iOS nebo Android.
9.1.2 Chce-li REGISTROVANÝ UŽIVATEL získat přístup ke SLUŽBĚ, musí přijmout ustanovení DOKUMENTU.
9.1.3 Vivre Deco si vyhrazuje právo omezit přístup Zákazníka ke Službě a marketingovým kampaním (a tedy nezahrnout ho do promo kampaní a kampaní pro věrné zákazníky, povolit pouze objednávky s platbou předem, atd.), jakož i právo zrušit již zadané objednávky v následujících případech: zadání a odmítnutí více než dvou objednávek v platebním systému při doručení, více než 2 objednávky následně zrušeno Klientem pomocí tlačítka "Zrušit objednávku" nebo písemné oznámení ze strany Zákazníka na adresu contact@vivre.eu nebo změny objednávky ve smyslu zrušení 20 výrobků měsíčně z objednaných objednávek, písemným oznámením ze strany Klienta na adresu contact@vivre.eu, neslušným vyjadřováním, porušením duševního vlastnictví atd., přístup a existence Účtu Zákazníka by mohly nějak poškodit společnost Vivre Deco. Společnost Vivre Deco si vyhrazuje toto právo, s výjimkou případů povolených podle čl. 9.3.7 nebo jakéhokoli kritéria uvedeného výše. Toto právo může být vykonáváno kdykoli a Klient nemusí být oznámen o této skutečnosti.
9.1.4 Každý REGISTROVAVNÝ UŽIVATEL může mít jen jeden UŽIVATELSKÝ ÚČET. Sdílení UŽIVATELSKÉHO ÚČTU s několika REGISTROVANÝMI UŽIVATELI / ZÁKAZNÍKY není dovoleno.
9.1.5 V případě, že VIVRE DECO zjistí, že jeden UŽIVATELSKÝ ÚČET sdílí více REGISTROVANÝCH UŽIVATELŮ/ZÁKAZNÍKŮ, je oprávněna přístup takových REGISTROVANÝCH UŽIVATELŮ/ ZÁKAZNÍKŮ k OBSAHU nebo SLUŽBĚ omezit nebo zrušit. Pokud na takovém UŽIVATELSKÉM ÚČTU existují OBJEDNÁVKY, budou automaticky zrušeny.
9.1.6 VIVRE DECO je oprávněna po předchozím oznámení zaslaném ZÁKAZNÍKOVI jeho OBJEDNÁVKU odmítnout, aniž by tím byl založen jakýkoliv následný závazek jedné strany vůči druhé a aniž by bylo možné požadovat náhradu škody, a to v následujících případech: • selhání/zneplatnění on-line TRANSAKCE; • nepřijetí ZÁKAZNÍKOVY karty/TRANSAKCE ze strany banky, která ji vydala; • poskytnutí neúplných/nesprávných informací ZÁKAZNÍKEM; • pokud může ZÁKAZNÍKOVA činnost poškodit internetové stránky cz.vivre.eu, VIVRE DECO SA COMPANY a/nebo jejích partnery; • pokud ZÁKAZNÍK využívá SLUŽBU způsobem, který je v rozporu s běžným způsobem použití a dobrou vírou nebo pokud svá práva uplatňuje, aby VIVRE DECO poškodil nebo v nadměrné či nevhodné míře v rozporu s dobrou vírou; • opakovaná, po sobě jdoucí neúspěšná doručení zaviněná ZÁKAZNÍKEM; • z jiných oprávněných důvodů (např. z důvodu zadání a neodůvodněného zrušení více než tří OBJEDNÁVEK během 30 dnů).
9. 2 Výrobky a Služby
9.2.1 VIVRE DECO je oprávněna na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH uvádět informace o výrobcích/službách/promo akcích VIVRE DECO nebo třetí osoby, s níž VIVRE DECO uzavřela dohodu o spolupráci, platných po určitou dobu dle stavu zásob.
9.2.2 Výrobky a/ nebo služby zakoupené prostřednictvím SLUŽBY jsou určeny výhradně k osobnímu použití ZÁKAZNÍKA.
9.2.3 VIVRE DECO je oprávněna v odůvodněných případech jednomu nebo více zákazníkům omezit možnost některé výrobky nebo služby dostupné na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH zakoupit.
9.2.4 Veškeré ceny za výrobky a služby uvedené na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH jsou vyjádřeny v Kč a zahrnují DPH.
9.2.5 Cena RRP – „Recommended retail price“ tedy „Doporučená cena dodavatelem“ je informace od dodavatele pro podnikatele, týkající se prodeje v obchodech, komerčních centrech nebo v jakýchkoliv dalších online nebo fyzických obchodních prostorech. Tyto doporučení jsou pouze informativní a nemají právní hodnotu, z důvodu, že je není nutné aplikovat, nejsou přizpůsobené a nejsou zahrnuté v cenách se slevou, tak jak jsou definované v OG 99/2000 pro prodej výrobků a služeb na trhu. Informace RRP není referenční cenou, kterou provozuje Vivre Deco ve svých obchodech a nebyly nabízeny k prodeji za tuto cenu společností Vivre Deco.
9.2.6 Fakturování výrobků se provádí exkluzivně v Kč a jsou použity informace poskytnuté Zákazníkem v příslušném formuláři. Vivre Deco neodpovídá za správnost informací poskytnutých Zákazníkem pro fakturování nebo za nemožnost odvodů nákladů, následkem nesprávných informací poskytnutých Zákazníkem. Faktury jsou vystaveny následovně: pro provedené platby před doručením zakázky a služeb je vystavena zálohová faktura a pro platby provedené ve chvíli dodání zakázky je vystavena daňová faktura, ve chvíli zaslání Zákazníkovi (předání kurýrem). Pro zrušení, vrácení je vystavena storno faktura. Všechny vystavené faktury jsou automaticky zaregistrované a zahrnuty do účetních závěrek. Jiné opravy vystavených faktur, než změny faktur specifikované výše, nebudou akceptovány.
9.2.7. Platba za zakoupené výrobky a/nebo služby může být provedena bezhotovostně platební kartou nebo bankovním převodem anebo v hotovosti platbou při dodání kurýrem.
9.2.8 V případě využití bezhotovostní platby platební kartou nenese VIVRE DECO odpovědnost za jakékoli dodatečné náklady vzniklé ZÁKAZNÍKOVI v důsledku uskutečnění platby v jiné měně než v českých korunách, včetně poplatků za konverzi měn uplatňovaných vystavující bankou. Takto vzniklé náklady nese ZÁKAZNÍK výhradně sám.
9.2.9 Platba v hotovosti doručovacím kurýrům (na dobírku) je zpožděnou platební cestou s rizikem, že společnost Vivre Deco odstoupí od smlouvy. Proto je tato možnost k dispozici pouze v určitých případech a u některých produktů a společnost Vivre Deco si vyhrazuje všechna práva uplatnit tuto možnost na základě interních kritérií. Při objednávání je klient informován a výslovně přijímá zvolenou / dostupnou platební metodu. Pokud zákazník objednává větší množství stejného výrobku (více než 10 položek stejného typu), pro výrobky dodávané přímo od výrobce (v tomto případě bude zřetelně uvedeno v popisu výrobku na místě) nebo produkty na které se vztahují určitá interní kritéria (omezené zásoby, křehké a objemné výrobky, produkty vyžadující zvláštní zacházení),Vivre Deco nabízí exkluzivní možnost platby kartou online.U produktů, které nesplňují výše uvedená kritéria, může Vivre Deco nabídnout platbu bankovním převodem.
9.2.10. Platba objednávky v hotovosti při dobírce (u kurýra) je možná pouze v určitých případech a pro určité výrobky. V případě, že Klient má nedodané a neuhrazené objednávky v celkové výši rovné nebo vyšší než 30 000 Kč, Vivre Deco nabízí možnost provádět další objednávky pouze s platbou dopředu (on-line nebo bankovním převodem). Tato možnost se aktivuje při potvrzení objednávky na webu. Vivre Deco NEMŮŽE být donucena poskytovat možnost Platby v hotovosti, při dodání zakázky (kurýrovi) pro zákazníky, kteří vícekrát odmítli / zrušily zakázku, nebo kteří svou aktivitou mohou vyvolat škody na stránce cz.vivre.eu, společnosti Vivre Deco a / nebo jejím partnerům.
9.2.11 Informace získané z obchodních transakcí používané k popisu výrobků, jejich vlastností a váhy na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH (statické obrázky, dynamické obrázky, multimediální prezentace, odkazy na jiné webové stránky) nepředstavují žádný smluvní závazek ze strany VIVRE DECO, neboť slouží výhradně k prezentačním účelům. VIVRE DECO je oprávněna nabídku zboží stáhnout nebo ji kdykoliv změnit, a to až do zadání OBJEDNÁVKY, aniž by tím jakémukoli potenciálnímu kupujícímu vzniklo jakékoli právo na náhradu újmy či jiné odškodnění.
9.2.12 Při zobrazování obrázků výrobků a/ nebo služeb si VIVRE DECO vyhrazuje právo použít jiné produkty (např. příslušenství, atd.), které nemohou být zahrnuty do ceny příslušného výrobku a nebudou spolu s ním doručeny. V takových případech popis výrobku obsahuje jasné informace o tom, který výrobek je k prodeji a který nikoliv. Taková informace je rovněž znázorněna i na obrázku.
9.2.13 Ve velmi limitovaných případech, kdy VIVRE DECO nebude schopna doručit část výrobků některé výrobky dodat část, zašle ZÁKAZNÍKOVI e-mail, ve kterém mu nabídne tyto alternativy: a. zrušení objednávky nebo vynětí výrobku, který nemůže být doručen, z objednávky; b. přičtení bodů na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, přičemž tyto body lze použít výhradně k nákupu produktů na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.
9.2.14 „RECYKLAČNÍ POPLATEK“ – hodnota vyjádřená v měně Kč, kterou VIVRE DECO hradí společnosti oprávněné k nakládání s odpadem, přepravě a recyklaci elektrického a elektronického odpadu, jak je stanoveno v zákoně číslo 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona je „recyklační poplatek“ účtován VIVRE DECO (výrobcem) a v konečném důsledku by měl být zaplacen konečným ZÁKAZNÍKEM (Uživatelem).
9.2.15. Výběrem možnosti „Jsem Eco“, veškeré návody, popisy výrobků, dokumenty týkající se objednaných výrobků, budou dostupné pouze v elektronickém formátu (v účtu klienta nebo e-mailu).
9.3 On-line objednávky
9.3.1 ZÁKAZNÍK může zadávat OBJEDNÁVKY na výrobky nabízené v daném okamžiku, a to výhradně na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH; nabídky jsou však časově omezené (po uplynutí příslušného období již OBJEDNÁVKY na tyto výrobky nebude možné zadat a tyto výrobky na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH nemusí být dále k dispozici). Cena zobrazená na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH v době, kdy je OBJEDNÁVKA zadána, nemůže být změněna. Po vypršení doby platnosti příslušné nabídky již nelze žádné OBJEDNÁVKY zadat. Vivre může kdykoliv měnit ceny, nabídky, množství podle vnitřních kritérií (geografická poloha, dostupnost na skladě atd.), respektující již zaslané objednávky/smlouvy. Vivre Deco nemůže být nucena dodržet určitou cenu, kromě těch za již zaslané objednávky; potenciální zákazníci, kteří vyhledávají nabídky, ale neposílají své objednávky, si nemohou vyžádat odlišné ceny/nabídky od těch, které jsou zveřejněny na cz.vivre.eu.
9.3.2 Dokončením OBJEDNÁVKY ZÁKAZNÍK potvrzuje, že údaje, které poskytl a které jsou nezbytné k uskutečnění nákupu, jsou ke dni zadání OBJEDNÁVKY správné, úplné a přesné (dále jen ZADANÁ OBJEDNÁVKA).
9.3.3 Smlouva uzavíraná na dálku je ze strany VIVRE DECO považována za uzavřenou v Rumunsku okamžikem, kdy je OBJEDNÁVKA zadaná klientem ze strany VIVRE DECO elektronicky potvrzena, s následným doručením (z hlediska množství a kvality) všech výrobků z dané OBJEDNÁVKY (přímo anebo prostřednictvím subdodavatelů). VIVRE DECO je vedle toho oprávněna klienta jakýmikoliv dohodnutými prostředky (telefonicky nebo e-mailem) před potvrzením klientovy OBJEDNÁVKY a před dodáním zboží kontaktovat, aby jí své identifikační údaje a místo dodání osobně potvrdil. Klienti berou na vědomí, že pokud v souladu s výše uvedeným své identifikační údaje a místo dodání nepotvrdí, není VIVRE DECO povinna jim objednané zboží potvrdit/doručit.
9.3.4 VIVRE DECO může OBJEDNÁVKY zadané ZÁKAZNÍKEM v následujících případech jednostranně odvolat a automaticky zrušit, a to i bez předchozího upozornění ZÁKAZNÍKA, aniž by jí v souvislosti s takovým zrušením vznikly jakéhokoliv následné závazky a aniž by ZÁKAZNÍK mohl vůči ní požadovat jakoukoli náhradu škody: • 9.3.4.1 v případě, že emitující banka nepřijme ZÁKAZNÍKOVU platební kartu nebo transakci, v případě bezhotovostních online plateb; • 9.3.4.2 v případě, že transakce byla zrušena zpracovatelem karet schváleným VIVRE DECO k provádění on-line plateb; • 9.3.4.3 v případě, že údaje poskytnuté ZÁKAZNÍKEM na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH za účelem dodání zboží (adresa, kontaktní informace) nejsou správné nebo úplné; • 9.3.4.4 v případě, že aktivita ZÁKAZNÍKA na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH může způsobit VIVRE DECO a/nebo jejím partnerům jakoukoli škodu; • 9.3.4.5 v případě více než dvou po sobě jdoucích neúspěšných pokusů o doručení; • 9.3.4.6. z jiných vážných důvodů.
9.3.5 V případě, že ZÁKAZNÍK zruší OBJEDNÁVKU, kterou již uhradil potvrzeným bankovním převodem anebo platbou on-line platební kartou a emitující banka takovou transakci schválila, bude zaplacená částka ze strany VIVRE DECO ZÁKAZNÍKOVI vrácena do 14 dnů od data, kdy se VIVRE DECO o tomto zrušení dozvěděla, nebo kdy o to ZÁKAZNÍK požádal, přičemž tato částka může být převedena také na formu bodů v souladu s ustanovením článku 9.9.
9.3.6 V případě, že některé ZÁKAZNÍKEM objednané a předem zaplacené (potvrzeným bankovním převodem nebo platbou on-line platební kartou) výrobky již nejsou na skladě z důvodů, které jsou mimo dispozici VIVRE DECO, sdělí VIVRE DECO tuto skutečnost ZÁKAZNÍKOVI, jakmile se o tom dozví, a vrátí mu takto uhrazené částky do 14 dnů ode dne, kdy ZÁKAZNÍKA o tom, že zboží není na skladě, vyrozuměla. V takovém případě si VIVRE DECO vyhrazuje právo ZÁKAZNÍKOVI nabídnout vedle vrácených částek i promo body (udělené zdarma) za jakýkoli produkt, který byl objednán, jehož OBJEDNÁVKA byla potvrzena, a který nebylo možné dodat z důvodů, které VIVRE DECO nemohla ovlivnit. Takové body mohou být uplatněny jedině na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH a možnost jejich využití závisí na chování ZÁKAZNÍKA; 1 bod se rovná 1 Kč a nesmí být mezi účty nebo uživateli převáděn. Jakékoliv podezření z podvodu má za následek propadnutí těchto zdarma udělených promo bodů.
9.3.7 OBJEDNÁVKA, která již byla zadána, může být změněna jen na základě žádosti ZÁKAZNÍKA a pouze v případech uvedených níže. ZÁKAZNÍK o takovou změnu musí požádat e-mailem na adrese contact@vivre.eu s tím, že jeho požadavek musí být jasně formulován a musí obsahovat číslo OBJEDNÁVKY: a. ZÁKAZNÍK zruší volbu výrobku a informuje o tom VIVRE DECO před zadáním OBJEDNÁVKY; b. navýšení počtu již objednaných výrobků; c. změny doručovací adresy; d. změna způsobu platby; e. změna data pro fakturaci. Pro vystavené faktury již nelze provádět změny týkající se osoby právnické / fyzické (nahradit novou osobu), pouze korekce (název / jméno, kontaktní informace atd.). 9.3.8 V případě, že se ZÁKAZNÍK rozhodne pro úhradu on-line platební kartou nebo bankovním převodem, OBJEDNÁVKU změnit nelze. 9.3.9 V případě, že ZÁKAZNÍK změní své osobní údaje pomocí formuláře, který je k dispozici na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, vezme VIVRE DECO tuto změnu na vědomí, u všech nevyřízených OBJEDNÁVEK však zůstanou zachovány údaje stanovené/ schválené ZÁKAZNÍKEM před tím, než k takové změně došlo. 9.3.10 Objednávku lze před odesláním zrušit pomocí tlačítka "Zrušit objednávku" na Účtu Zákazníka nebo na základě písemné žádosti ze strany klienta zasláním e-mailu na adresu contact@vivre.eu, kde jasně vyžaduje zrušení číslo objednávky. 9.3.11. U každé vytvořené objednávky je ZÁKAZNÍK povinen ověřit a souhlasit se smluvním rámcem.
9.4 Telefonické objednávky
9.4.1 ZÁKAZNÍK / REGISTROVANÝ UŽIVATEL není oprávněn zadávat OBJEDNÁVKY telefonicky. ZÁKAZNÍK / REGISTROVANÝ UŽIVATEL není oprávněn OBJEDNÁVKU po telefonu ani měnit.
9.5 Smlouva a dokončení
9.5.1 Od 1. května 2015 je zboží prodávané prostřednictvím WEBOVÝCH STRÁNEK ZÁKAZNÍKŮM dodáváno prostřednictvím SC Vivre Deco SA, identifikační číslo J40/3718/2012, daňové identifikační číslo RO30010618. V případě individuálních zákazníků nebo právnických osob, které nejsou registrovány v evropském systému VIES, budou při nákupu zboží uvnitř EU faktury vystaveny včetně místní DPH ve výši 21%. Faktury budou vystaveny s použitím DPH kódu CZ683901496 na společnost Vivre Deco SA, dle českého práva. Poté bude takto získaná DPH společností Vivre Deco SA odvedena do státního rozpočtu České republiky v souladu se směrnicí 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. V případě firemních zákazníků zaregistrovaných do systému http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=_pl budou při nákupu zboží uvnitř EU faktury vystaveny bez DPH. Tyto faktury budou vystaveny s použitím DPH kódu RO 30010618 společnosti VIVRE DECO v souladu s rumunskými daňovými zákony. Tento prodej je považován za nákup zboží uvnitř EU a je zbaven povinnosti hradit DPH dle bodu 138 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty.
9.5.2 VIVRE DECO poskytne ZÁKAZNÍKOVI informace o stavu jeho / její OBJEDNÁVKY zasláním informativního e-mailu na adresu uvedenou ZÁKAZNÍKEM. Vystavená faktura musí obsahovat všechny povinné údaje v souladu se zákonem číslo 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
9.5.3 Smlouva a dokumenty potvrzující doručení zásilky kurýrem ZÁKAZNÍKOVI (přepravní doklad podepsaný a vyplacený) ze strany VIVRE DECO představují závaznou smlouvu.
9.5.4 Smlouva je uzavřena na dobu určitou. Doba jejího trvání uplyne okamžikem, kdy strany splní své vzájemné závazky dle podmínek stanovených v tomto DOKUMENTU.
9.5.5 V případě, že se seznam dodaných položek (lze je stáhnout z Mého účtu) a obsah balíku liší, je ZÁKAZNÍK povinen VIVRE DECO a kurýra (za předpokladu, že byl přítomen ve chvíli, kdy ZÁKAZNÍK tuto skutečnost zjistil) o této skutečnosti informovat nejpozději do 24 hodin od data převzetí balíku nebo e-mailem na adrese contact@vivre.eu a uvést další podrobnosti (fotografie, vysvětlení, atd.). Pokud si toho ZÁKAZNÍK nevšimne v přítomnosti kurýra, nemůže namítat odlišnosti.
9.6 Přeprava
9.6.1 Náklady na kurýrní doručení výrobků zakoupených na stránce cz.vivre.eu od prodejce Vivre Deco jsou následující: a) za dodávku objednaných výrobků s platbou předem (platba online platební kartou nebo bankovním převodem), s celkovou hodnotou nižší než 2500 Kč je dodací poplatek uveden v Nákupním košíku a může se líšit v závislosti na zakoupených produktů. b) za dodávku objednaných výrobků s platbou předem (platba online platební kartou nebo bankovním převodem), s celkovou hodnotou nad 2500 Kč doprava je zdarma, plně hrazená společností Vivre deco. c) za dodávku objednávek s platbou na dobírku se účtuje poplatek, který je uveden v Nákupním košíku a může se líšit v závislosti na zakoupených produktů. d) náklady na kurýrní přepravu produktů zakoupených od partnerů Vivre Marketplace z webových stránek cz.vivre.eu se zřetelně zobrazují v nákupním košíku, přičemž produkty se dodávají odděleně od produktů zakoupených od společnosti Vivre Deco SA. Celkové náklady na zakázku se objednateli sdělí v čase zadání objednávky a objednatel výslovně souhlasí s objednávkou a odhady nákladů na přepravu, bez ohledu na údaje, které byly základem pro stanovení těchto nákladů. V důsledku toho Zákazník nemůže požadovat až po umístění objednávky, nižší dopravní náklady na základě individuálních vážení nebo měření balení. Vivre Deco nabízí doručovací službu až po dveře bytu / nemovitosti na určenou adresu dodání v době zadání objednávky, pokud vlastnosti / zvláštnosti lokality umožňují dodávku uskutečnit bez porušení právních předpisů o bezpečnosti práce. Pokud dodávku nelze provést bez porušení zákonných ustanovení, poskytovatel služeb, dopravní společnost může odmítnout doručení před dveřmi budovy / nemovitosti.
9.6.2 ZÁKAZNÍKOVI musí být při zadání OBJEDNÁVKY výslovně sdělena doba dodání, která představuje časový interval ovlivněný následujícím: přepravou výrobků od dodavatelů VIVRE DECO, dobou zpracování OBJEDNÁVKY v logistickém středisku původního dodavatele a ve skladu VIVRE DECO, počtem pracovních dnů v měsíci, počtem objednaných položek, dobou nezbytnou ke zpracování každého výrobku, atd. Celková doba dodání může být zpožděna kvůli výrobku vyžadujícímu delší doby dodání a ZÁKAZNÍK proto bere na vědomí, že při objednání několika výrobků může být dodací lhůta prodloužena až do nejzazšího termínu dodání. Dodání je zpravidla uskutečněno v dodací lhůtě uvedené při zadání OBJEDNÁVKY (v rozmezí od 2 dnů do 8 týdnů) a ZÁKAZNÍK může kdykoliv získat informace o stavu dodání. Pokud objednaný výrobek překročí výše uvedenou dodací lhůtu, VIVRE DECO o tom ZÁKAZNÍKA okamžitě vyrozumí prostřednictvím e-mailu, ve kterém mu nabídne dvě možnosti: ZÁKAZNÍK může písemně zrušit OBJEDNÁVKU / výrobek nebo může souhlasit s novou dodací lhůtou. V případě, že takový výrobek byl uhrazen předem, budou zaplacené částky vráceny v plné výši dle zákonných ustanovení nejpozději do 14 dnů od data zrušení.

9.6.2.1. Zákazník má možnost zvolit si Rychlé dodání produktů signalizovaných zejména tímto způsobem. V případě Rychlého dodání budou produkty na skladě odeslány okamžitě

9.6.2.2.Pokud si klient objedná výrobky s Rychlým dodáním a výrobky se Standardním dodáním, výrobky v nákupním košíku budou přiřazeny v různých objednávkách. Výrobky s Rychlým dodáním budou přiřazeny v objednávce, která bude odeslána okamžitě v uvedeném termínu, a výrobky se Standardním dodáním budou přiřazeny v další objednávce. Každá objednávka bude mít samostatný přepravní poplatek. Každá objednávka, která po přiřazení, bude samostatně splnit podmínky pro doručení zdarma uvedené na webu bude osvobozena od poplatku..

9.6.3. 9.6.3 Vivre Deco může mít kampaně s bezplatným dodáním (výběr poplatku za doručení - jak je definováno v 9.6.1. Ve výšce 0 (nula) Kč. Doručení zdarma se vztahuje na doručení zboží prodávaného společností Vivre Deco SA, a ne na zboží doručené Partnery Vivre Marketplace, s celkovou hodnotou nad 2500 Kč, které jsou hrazené předem (platba online platební kartou nebo bankovním převodem), pouze za určitých podmínek, mimo jiné včetně: změny dodací lhůty (zejména odkládání), výrobky, které se staly nedostupnými, jiné chyby v systému atd.
9.6.4 Doručení více balíků Za účelem zajištění integrity malých nebo křehkých výrobků a zkrácení dodacích lhůt, Vivre Deco využívá systém Multicolet: objednávka je zaslána v několika samostatných zásilkách (v samostatných dnech). Zákazník si může zkontrolovat číslo objednávky a její stav v sekci Můj účet na adrese cz.vivre.eu. Společnost Vivre Deco v žádném případě nezaručuje, že objednávka bude zaslána v jedné zásilce a nevyžaduje dodatečné poplatky za dodání ve dvou zásilkách. Způsob balení a dodání je volná volba společnosti VIVRE DECO, s dodržením povinností kompletního doručení výrobků v předpokládané době.
9.7 Jakost a záruky
9.7.1 VIVRE DECO je povinna poskytnout záruky v souladu s českými právními předpisy. Podrobné údaje týkající se poskytnutých záruk jsou uvedeny v popisech jednotlivých výrobků. Žádný REGISTROVANÝ UŽIVATEL není oprávněn požadovat prodlouženou záruku nad rámec té, která již byla poskytnuta. Záruka se vztahuje na běžné opotřebení výrobku a uplatní se pouze u výrobků zakoupených u VIVRE DECO, které byly ZÁKAZNÍKEM zaplaceny. Na výrobky se také vztahuje záruka za jakost dle zákona číslo 449/2003, o prodeji zboží a zárukách (Lege nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora). Vztahuje-li se na výrobek prodloužená záruka, musí být tato prodloužená záruční doba poskytnuta. V souladu s články 9 - 14 zákona číslo 449/2003 nese VIVRE DECO odpovědnost za nedodržení jakosti (vady výrobku) v případě, že taková situace nastane do 2 let od dodání výrobku. Záruka předpokládá vrácení hodnoty za nevyhovující výrobky nebo jejich opravu, o kterých Zákazník písemně vyrozumí prodávajícího v zákonné lhůtě; Vivre Deco může nahradit nevyhovující nebo vadné výrobky a může nabízet opravu určitých kategorií výrobků (elektrické, domácí spotřebiče, přístroje, hodinky), které uvádí na trh společnost Vivre a které mají záruku podporovanou autorizovanými servisními jednotkami partnerů nebo výrobců společnosti Vivre.
9.7.2 Zákazník nemá nárok na kompenzaci nebo penále za výrobky, které nejsou ve shodě, a zadáním objednávky prohlašuje, že přijímá jednu z možností navržených společností Vivre Deco, kterými jsou: oprava produktu, výměna produktu nebo vrácení hodnoty zakoupeného produktu / produktů v případě nesouladu, použitelné pro každý případ zvlášť.
9.7.3 Záruční podmínky se neplatí v těchto případech: na výrobku byly zaregistrovány stopy po zásahu, byl opraven a / nebo upravený neoprávněným personálem; sériové číslo produktu, komponenty nebo příslušenství byly změněné, zrušené nebo odstraněné; produkt má chyby fyzické: úrazy, praskliny, odštěpení, rez nebo vykazují stopy po použití v nevhodných podmínkách: nesprávné napájecí napětí, vystavené velkým změnám teploty a tlaku, nesprávná manipulace, pronikání tekutin, kovů nebo jiných látek do zařízení.
9.7.4 Konkrétní data o charakteristice každého výrobku jsou uvedená na webové stránce. Informace o obchodních podmínkách týkající se záruky Vivre Deco a obecné pokyny pro použití různých typů výrobků mohou být předány Klientovi jako dokument v digitálním formátu, dostupné v účtu Vivre nebo vyžádané prostřednictvím e-mailu. V případě, že Klient neobdržel tyto informace, může je kdykoliv obdržet žádostí přes e-mail na contact@vivre.eu nebo telefonicky.
9.8. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží
9.8.1 S výjimkou omezení stanovených v článku 9, týkajících se získání VIVRE DECO bodů, je ZÁKAZNÍK oprávněn zboží zakoupené na základě smlouvy vrátit a požadovat vrácení celkové částky uhrazené za tyto výrobky, a to v následujících případech: • 9.8.1.1 výrobky mají závažné vady, kvůli kterým je není možné použít k zamýšlenému účelu; • 7.8.1.2 dodané výrobky neodpovídají (specifikace, množství, atd.) zaslané OBJEDNÁVCE; • 9.8.1.3 výrobky mají výrobní vady; • 9.8.1.4 ZÁKAZNÍK od smlouvy odstoupil do 14 dnů ode dne převzetí zboží. VIVRE DECO tak prodlužuje ve prospěch ZÁKAZNÍKA 14-ti denní dobu stanovenou v článku 9 zákona č. 34 ze dne 4. června 2014 o právech spotřebitelů, kteří uzavřeli smlouvy s podnikateli, ve znění dalších dodatků a změn právních norem.
9.8.2 V případě čl. 9.8.1.4. pokud jde o právo Zákazníka na odstoupení od smlouvy, tento ponese náklady na poštovné za vrácené zboží, které jsou k nahlédnutí v zákaznickém účtu a může se lišit v závislosti na počtu, velikosti a/nebo hmotnosti vráceného zboží. Vyplněním formuláře o vrácení Zákazník má možnost současně vybrat produkty z jedné nebo více objednávek, které lze vrátit (s maximální lhůtou 14 dní). V případě, že ZÁKAZNÍK použije jinou kurýrní službu nebo způsob doručení (poštou nebo vlastními prostředky), adresa pro vrácení produktu je Soseaua Giurgiului č. 321, budova 2, sektor 4, Bukurešť (což je adresa skladu PartnerX společnosti Vivre Marketplace, jak je uvedena na faktuře za výrobek) a bude postupováno v souladu s články 13 a 14 zákona číslo 34 ze dne 4. června 2014 o právech spotřebitelů, kteří uzavřeli smlouvy s podnikateli, ve znění dodatků a dalších právních norem. Zákazník je povinen uhradit přímo náklady spojené s přepravou (náklady na přepravu nebude hradit Vivre Deco a platba na dobírku nebude akceptována). Platba za dopravu nebude provedena na zpáteční adrese produktů Vivre a balíky s platbou na dobírku nebudou přijaty za hodnotu produktů příjemci.
9.8.3 ZÁKAZNÍK je povinen VIVRE DECO informovat o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy před uplynutím termínu pro uplatnění odstoupení od smlouvy. K tomuto účelu může ZÁKAZNÍK zvolit jednu z následujících možností: a) použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH v sekci Vrácení; b) učinit jednoznačné prohlášení vyjadřující jeho/její rozhodnutí odstoupit od smlouvy.
9.8.4 Zákazník, který to oznámil společnosti Vivre Deco podle článku 9.8.3., je zodpovědný za to, aby zajistil, že výrobky, na které se odvolával, byly vráceny nebo předány společnosti Vivre Deco (PartnerX společnosti Vivre Marketplace) nebo osobě oprávněné společností Vivre Deco (nebo společností PartnerX ze společnosti Vivre Marketplace), aby výrobky dostaly bez zbytečného odkladu a nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy oznámili společnosti Vivre Deco své rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Termín je dodržen, pokud jsou produkty odeslány zákazníkům, správně zabalené na ochranu během přepravy a před uplynutím lhůty 14 dní. Klient je odpovědný za prokázání toho, že poslal produkty společnosti Vivre Deco (resp. Partnerovi X společnosti Vivre Marketplace) tak, že si při převzetí produktu ponechá dokument (vyzvednutí produktu awb) nabízený kurýrní společností. Návrat do zákonné lhůty. Na proplacení sumy. Pomocí návratového formuláře zákazník informuje společnost Vivre Deco (respektive ParteneraX z Vivre Marketplace) o žádosti o vrácení zboží a společnost Vivre Deco(respektive ParteneraX z Vivre Marketplace) převezme produkty uvedené v návratovém formuláři a zpřístupní jejich zákazníkům v následujících pracovních dnech, nejpozději však do 14 právních dní.
9.8.5 ZÁKAZNÍK nemá právo zakoupené výrobky vrátit a/nebo uplatnit nárok na náhradu škody za jejich poškození v těchto případech:
9.8.5.1 V případě, že je datum žádosti o vrácení ze situací uvedených v článku 9.8.1 stejné jako datum oznámení úmyslu vrátit zboží, a dojde tak k překročení 14 denní lhůty dle článku 9.8.2, která počíná běžet prvním pracovním dnem následujícím po datu, kdy se smlouva stala závaznou.
9.8.5.2 V případě, že je výrobek vrácen z důvodů uvedených v článku 9.8.1 a vrácený výrobek je v jiném stavu, než v jakém byl původně doručen (s přiloženými dokumenty a všemi součástmi).
9.8.5.3 V případě, že výrobky byly vyrobeny podle přání ZÁKAZNÍKA nebo uzpůsobeny jeho potřebám.
9.8.5.4 V případě, že byly objednány a dodány výrobky opatřené uzávěrem/pečetí a tyto nemohou být vráceny z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud ZÁKAZNÍK tyto výrobky již otevřel/pečeť odstranil (takové výrobky jsou prezentovány jako nevratné).
9.8.5.4.1. Na plavkách a spodním prádle musí být hygienické nálepky;
9.8.5.4.2. Produkty nesmí být znehodnoceny nebo nesmí mít známky používání;
9.8.5.4.3. Produkty je možné vyzkoušet, ale z hygienických důvodů se nálepky nesmějí odstraňovat;
9.8.5.4.4. Silikonové (lepící) spodní prádlo není možné vrátit, pokud bylo balení odpečetěné;
9.8.5.4.5. Šperky a vlasové doplňky nelze vrátit, pokud je balení poškozeno;
9.8.5.4.6. V případě souprav spodního prádla musí být obal nepoškozený, stejně nelze vrátit neúplné soupravy nebo samostatné položky.
9.8.5.5 V případě, že objednané a dodané výrobky jsou neoddělitelně smíchány s jinými výrobky v okamžiku dodání.
9.8.5.6. Pro výrobky, které podléhají rychlému poškození nebo mají krátkou lhůtu vypršení.
9.8.5.7. Na jídlo nebo nápoje dle nařízení čl. 3.3.i) OUG 34/2014.
9.8.5.8. V případě vyhovujících výrobků, které vyžadují montáž a zákazník vybalil dotčený výrobek / výrobky a začal proces montáže(protože tento proces může vést ke snížení počáteční hodnoty produktu)
9.8.5.9. Pokud je klient právnickou osobou a chce odstoupit od smlouvy podle GEO 34/2014. Podle ustanovení GEO 34/2014 právnické osoby nepatří do kategorie spotřebitelů a Vivre Deco je oprávněna neakceptovat vrácení / odstoupení právnických osob v případě, že výrobky vyhovují předpisům. Společnost Vivre Deco je zároveň oprávněna neakceptovat vrácení velkého množství vyhovujících výrobků od právnických osob. Pokud produkty nevyhovují, může právnická osoba zaslat oznámení na e-mailovou adresu contact@vivre.eu s uvedením čísla objednávky, produktu a jeho chybějících částí nebo zjištěné závady spolu s fotografiemi dokládajícími nesoulad produktu. Po dodatečných kontrolách bude zákazník kontaktován za účelem vyřešení oznámení.
9.8.6 Výrobky tvořící sadu/soupravu musí být vráceny jen jako sada/souprava.
9.8.7 V případě, že ZÁKAZNÍK odstoupí od smlouvy, vrátí mu VIVRE DECO celou zaplacenou částku, kterou od něj v rámci úhrady zboží obdržela, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy se o rozhodnutí ZÁKAZNÍKA odstoupit od smlouvy v souladu s články 9.8.2 a 9.8.3 dozvěděla. Částka by měla být vrácena s použitím stejné platební metody, jakou ZÁKAZNÍK použil při provádění původní transakce, s výjimkou situace, kdy ZÁKAZNÍK souhlasil s jinou platební metodou, za podmínky, že ZÁKAZNÍKOVI nebudou v souvislosti s tímto způsobem účtovány žádné poplatky (dodatečné náklady). Náklady na vrácení se budou vztahovat na každý vrácený produkt v závislosti na jeho velikosti a / nebo hmotnosti a tato částka je vidět na účtu zákazníka.
9.8.8. ZÁKAZNÍK je oprávněn vrátit výrobky zakoupené prostřednictvím smlouvy a má nárok pouze na částečnou náhradu ceny (protiplnění) za tyto výrobky, jsou-li ve stavu, který snižuje jejich prodejní hodnotu (nemají všechny části, neobsahují původní dokumentaci nebo z jiných příčin, v jejichž důsledku je původní výrobek pozměněn).
9.8.9. Pokud zákazník řádně nezabalí vrácené výrobky pro ochranu/manipulaci, kurýr uvedený ve formuláři o vrácení je oprávněn nepřebírat zboží oznámené k vrácení. Pokud zákazník odešle nesprávně zabalené výrobky pro ochranu/manipulaci jinou metodou (jiný kurýr, pošta, osobní doprava apod.) je zodpovědný za jakékoli škody, vady, chybějící díly zjištěné při přijetí balíku. Výše uvedená ustanovení se nevztahují na původní obal výrobků, ale na jakékoliv obaly, které podle kurýrních standardů uvedených na stránce kurýra jsou schopny chránit produkty v závislosti na jejich specifičnosti (materiál, rozměry atd.). Vivre Deco si vyhrazuje právo nepřijmout produkty, na kterých byly provedeny neautorizované zásahy, produkty, které vykazují jakékoli známky používání nebo nadměrného používání, škrábance, vady, údery, mechanické / elektrické šoky, produkty bez příslušenství.

9.9. Vivre Body a Poukazy

9.9.1 VIVRE DECO může nabízet body formou daňově uznatelných marketingových nákladů a mechanismus jejich udělování může jednostranně změnit; ZÁKAZNÍK není oprávněn žádat v souvislosti s takovou změnou náhradu škody. Jeden bod má hodnotu 1 Kč a může být použit k nákupu zboží na cz.vivre.eu.

Promo body lze získat následujícím způsobem:

9.9.1.1 Body získané za pozvání přátel

 • 1. Po registraci na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH zašlou ZÁKAZNÍCI pozvánku k návštěvě WEBOVÝCH STRÁNEK jiným osobám, které nejsou a nebyly členy Vivre komunity (REGISTROVANÝMI UŽIVATELI) na cz.vivre.eu.
 • 2. Osoby, které obdrží výše uvedené pozvánky, se zaregistrují a stanou se REGISTROVANÝMI UŽIVATELI;
 • 3. Poté, co se stanou REGISTROVANÝMI UŽIVATELI, si tyto osoby zakoupí výrobky prostřednictvím OBJEDNÁVEK zadaných z nově založeného UŽIVATELSKÉHO ÚČTU. Po uplynutí lhůty pro odstoupení (14 dnů od dodání zboží) u první zaplacené OBJEDNÁVKY zadané osobou, kterou ZÁKAZNÍK prostřednictvím webových stránek cz.vivre.eu pozval, obdrží ZÁKAZNÍK, který této osobě odeslal pozvánku, 250 Kč jako bod, který je využitelný na cz.vivre.eu. Body jsou připsány na UŽIVATELSKÝ ÚČET ZÁKAZNÍKA a mohou být použity k nákupu zboží, přičemž 1 bod má hodnotu 1 Kč.
 • 4. - Body mohou představovat až 30% z hodnoty objednávky.
 • 5. - Body budou automaticky odečteny z následující objednávky ve výši minimálně 450 Kč.

9.9.1.2 Body udělené za věrnost a jako náhrada jiných aktivit: VIVRE DECO emailem sdělí ZÁKAZNÍKOVI, že obdržel/a body za aktivaci určitých mechanismů nebo jako kompenzaci za zpožděné dodávky nebo zrušené zboží. ZÁKAZNÍK klikne na odkaz uvedený v e-mailu a aktivuje/stáhne si tyto body na cz.vivre.eu. Po stažení mohou být takové body použity k úhradě zboží z objednávky.


9.9.1.3. Body udělené po zakoupení produktů z cz.vivre.eu.

 • Body jsou uděleny po zakoupení produktů na cz.vivre.eu.
 • Počet bodů za každý zakoupený produkt je zobrazen na stránce Produktu na adrese cz.vivre.eu. Počet bodů se může u jednotlivých produktů lišit.
 • Platnost a hodnota bodů lze během jakékoli kampaně změnit bez předchozího upozornění.
 • Zákazník může body použít k úhradě budoucích objednávek.
 • Body Vivre jsou nabízeny poté, co zákazník zaplatí za Cennosti v zadané objednávce (stav objednávky ZAPLACENO).
 • Zákazník si může vybrat, zda použije všechny nashromážděné body pro jednu jednotlivou objednávku nebo použije pouze část bodů, s tím, že hodnota bodů může představovat až 30% z hodnoty objednávky.
 • Body jsou platné 3 měsíce od jejich obdržení (aktivace), poté bez předchozího upozornění automaticky zaniknou, pokud nebudou využity.

V případě vrácení platí následující protokol:

 • Pokud se produkt, ke kterému byly tyto body přiděleny, vrátí a body již byly použity, budou body přidělené tomuto produktu označeny znakem - (mínus) na klientském účtu.
 • Pokud zákazník použije body ke snížení hodnoty objednávky, ale rozhodne se vrátit celou objednávku, body se vrátí na klientský účet.
 • Pokud zákazník částečně vrátí objednávku, body použité proporcionálně ke snížení nákladů na tento produkt z celkové objednávky se částečně vrátí podle podílu produktu vráceného z celkové objednávky (například: za objednávku 100 Kč, která zahrnuje 2 produkty po 50 Kč a 10 použitých bodů, pokud klient vrátí produkt za 50 Kč, bude mu vráceno 5 bodů na účet klienta).
 • Množství akumulovaných bodů může zákazník kdykoli zkontrolovat na svém klientském účtu na adrese cz.vivre.eu.

V případě podezření na podvod týkající se získání a používání bodů Vivre si Vivre Deco vyhrazuje právo jednostranně zrušit jakékoli přidělení nebo použití bodů Vivre, aniž by uživatel měl právo požadovat náhradu škody nebo hodnotu těchto bodů.

V případě, že zákazník ztratí přístupové heslo ke klientskému účtu na cz.vivre.eu a nemůže poskytnout data nezbytná pro jeho obnovení, Vivre nenese žádnou odpovědnost za body získané na tomto klientském účtu.

9.9.2 Období platnosti (použití) bodů Vivre je limitována. Body Vivre mají termín použití při následující objednávce do maximálně 12 měsíců od jejich data aktivace v účtu Vivre Klienta. Po tomto termínu, Body Vivre starší 12 měsíců vyprší automaticky a budou odečteny z účtu Klienta. Body nelze přeměnit na koruny a nelze je používat mimo webovou stránku cz.vivre.eu. Body nelze použít mimo účet, ve kterém jsou načtené, nelze je přenášet na jiný účet a nelze je používat během akvizice pro jiné Klienty.
9.9.3 Vivre Poukazy - Vivre Deco může udělit prostřednictvím propagačních kampaní, jejichž nařízení se zobrazuje v průběhu Prodejní kampaně na cz.vivre.eu. Přidělení poukazů se provádí jako procento pro každý vhodný produkt v závislosti na podílu produktu na celkové objednávce. Vivre Deco může jednostranně upravovat mechanismus nařízení aniž by uživatelé mohli požadovat náhradu škody za nepřidělení nebo zrušení poukazů vivre.
V případě vrácení produktů, na které byl uplatněn Poukaz s pevnou částkou uvedenou výše v tomto článku, je zachována poměrná hodnota použitá v rámci Poukazu pokrývající na vrácený produkt nebo produkty z celkové hodnoty objednávky (například: pro poukaz v hodnotě 100 Kč použitý na objednávku za 300 Kč, kde všechny produkty byly způsobilé pro uplatnění poukazu a vráceno produkt v hodnotě 150 Kč, bude klientovi vrácena částka 50 Kč z hodnoty poukazu a bude jim vráceno 100 Kč).
V případě vrácení produktů, na které byl uplatněn Poukaz, s procentem hodnoty každého produktu oprávněného na slevu z Nákupního košíku, uvedeným výše v tomto článku, se poměrná hodnota Poukazu uplatněna na hodnotu vráceného produktu nebo výrobky ponechají. (Například: pokud se na nákupní košík 100 Kč skládající se ze 3 produktů použije poukaz 10 Kč, pokud se vrátí produkt ve výši 50 Kč (50% hodnoty nákupního košíku), 5 Kč se odečte od poukaz a 45 Kč jsou vráceny.
9.9.4 V případech uvedených v článku 9.8.1, týkají-li se zboží zcela nebo částečně uhrazeného prostřednictvím promo bodů, není možné částky, které mají být vráceny, zaslat na bankovní účty specifikované ZÁKAZNÍKY; je-li vraceno takové zboží, obdrží za něj ZÁKAZNÍK body (1 bod = 1 Kč), které může použít k budoucím nákupům výhradně na cz.vivre.eu.

9.9.5. Vivre Poukaz - Vivre Deco může udělovat dárkové poukazy s pevnou částkou nebo v procentech v poměru k hodnotě oprávněných produktů z hodnoty nákupního košíku, jako odečitatelné marketingové náklady, prostřednictvím propagačních kampaní, jejichž předpisy jsou zobrazeny během příslušných kampaní na cz.vivre.eu. Přidělení poukazů se provádí v procentech pro každý oprávněný produkt v závislosti na podílu produktu na celkové objednávce. Vivre Deco může jednostranně měnit mechanismus Pravidel, aniž by Uživatelé mohli požadovat náhradu škody za nepřevedení nebo zrušení Vivre Poukazů.

V případě vrácení produktů, pro které byl uplatněn poukaz s pevnou částkou uvedenou výše v tomto článku, zůstane zachována poměrná hodnota použitého Poukazu vztahující se k produktu nebo produktům vráceným z celkové hodnoty objednávky (například: pro poukaz ve výši 100 Kč aplikovaný na objednávku ve výši 300 Kč a všechny produkty byly způsobilé pro uplatnění poukazu a vráceného produktu ve výši 150 Kč, bude klientovi odečten 50 Kč z hodnoty poukazu a bude vrácena částka 100 Kč.

V případě vrácení produktů, pro které byl poukaz uplatněn, s procentem hodnoty každého produktu, který má nárok na slevu z nákupního košíku, uvedeným výše v tomto článku, poměrná hodnota poukazu použitá na hodnotu vráceného produktu nebo výrobky jsou zachovány, například: pro nákupní košík v hodnotě100 Kč, který se skládá ze 3 produktů, se použije poukaz o hodnotě 10 Kč, pokud je vrácen produkt ve výěi 50 Kč, (50% hodnoty nákupního košíku), 5 Kč jsou z poukazu zadrženy a bude vrácena částka 45 Kč.

10. Obchodní podmínky pro nákup produktů prodávaných partnery Vivre Marketplace

10.1. Jak se stát partnerem Vivre Marketplace
Systém Vivre Marketplace je k dispozici všem obchodníkům, kteří mohou poskytovat maloobchodní produkty a mají kapacitu na zpracování objednávek klientů a zajištění poprodejních služeb.

10.2. Informace o Vivre Marketplace
Vivre Marketplace je systém, jehož prostřednictvím partneři společnosti Vivre zobrazují své vlastní produkty na webových stránkách společnosti Vivre vedle produktů prodávaných přímo společností Vivre. Klienti si mohou současně objednat produkty Vivre i produkty z nabídky kteréhokoliv partnera Vivre. V nákupním koši se však zobrazí zvlášť.
Všichni partneři zahrnuti do systému Vivre Marketplace byly ověření a jsou neustále sledováni, abychom mohli zajistit standardy kvality, na které jsou klienti Vivre zvyklí.
Výrobky uvedené na webové stránce Vivre, které prodává a dodává společnost PartnerX, jsou označeny touto zmínkou. Klient je tedy informován, že příslušný produkt prodává PartnerX, nezávislá společnost, kterou společnost Vivre Deco SA akceptuje v systému Vivre Marketplace na základě analýzy kvality služeb a produktů, které poskytuje. Pro filtr výběru výrobků podle dodavatelů / partnerů se pořadí zobrazení dodavatelů / partnerů v seznamu vytvoří automaticky podle počtu výrobků, které dodavatel / partner ve vybrané kategorii / vyhledávání má. si objednáte takový produkt, zašleme vaši objednávku společnosti PartnerX a doručí vám ji spolu se všemi právními dokumenty. Obchodní a politické podmínky jsou stejné jako u produktů prodávaných přímo společností Vivre. Poplatky za doručení a vrácení podléhají vlastním zásadám, které jsou specifické pro každého partnera Vivre Marketplace a jsou k dispozici na stránce PartnerX v části Vrácení a Záruka.

10.3. Informace o objednávce
Abyste si mohli objednat produkty prodávané partnery Vivre a Vivre Marketplace, musíte mít nebo vytvořit si účet. Z tohoto účtu můžete snadno sledovat svůj balík obsahující produkty prodávané společností Vivre nebo partnery Vivre Marketplace.
Produkty nabízené partnery Vivre Marketplace je možné objednat všemi způsoby, na které jste si již zvykli: online na webových stránkách Vivre nebo pomocí aplikace Vivre.
Do svého nákupního košíku můžete současně přidávat produkty prodávané a dodávané společností Vivre, jakož i produkty prodávané a dodávané partnery Vivre Marketplace seskupeny podle partnera, který s nimi obchoduje. Všechny poplatky za vaši objednávku naleznete pod každou skupinou produktů.
Body Vivre se udělují i ​​za výrobky dodávané partnery Vivre Marketplace, ale je možné je použít pouze při nákupu výrobků prodávaných společností Vivre.
Poukazy Vivre a dárkové karty nelze použít při nákupu výrobků prodávaných partnery Vivre Marketplace.

10.4. Dodací podmínky, zásoby, fakturace
Stejně jako výrobky prodávané přímo společností Vivre, i výrobky prodávané partnery Vivre Marketplace zobrazují informace o skladech v reálném čase, jakož i odhadovaný čas příjezdu na místo určení pro každou lokalitu v případě objednávky zadané v čase zobrazení nabídky. Produkty obchodované partnery Vivre Marketplace jsou dodávány pouze prostřednictvím rychlých kurýrních služeb.
Výrobky, které si objednáte, budou dodány spolu s příslušnými účty. Pokud se rozhodnete platit na dobírku, budete v době dodání příslušných produktů platit za každou fakturu zvlášť a platba bude provedena kurýrovi, který dodání uskuteční.
Dodání produktů zakoupených od partnerů Vivre Marketplace probíhá přímo prostřednictvím rychlého kurýra. Dodávky nelze provést v sídle partnera nebo ve skladu společnosti Vivre. Doprovodné dokumenty k výrobkům zakoupených od našich partnerů (faktura, záruční list pro předměty dlouhodobé spotřeby atd.) Jsou dodávány partnerem spolu s výrobky, které jste si objednali.
Pokud si současně objednáte výrobky od společnosti Vivre a dalších partnerů, dostanete od společnosti Vivre a od každého partnera samostatné balíky.

10.5. Záruka a servis
Ke každému trvanlivému materiálu, na který se vztahuje záruka, dostanete při dodání záruční list se všemi podrobnostmi servisního střediska, které zajišťuje opravu během záruční doby. Záruka na výrobky zakoupené od partnerů Vivre Marketplace je zajištěna partnerem, který výrobek prodal nebo případně autorizovaným servisním střediskem výrobce.

10.6. Vrácení zboží nebo výrobků
Partneři Vivre Marketplace nabízejí stejnou 14 denní lhůtu na vrácení v souladu s podmínkami společnosti Vivre.Partneři Vivre Marketplace mohou nabídnout pokrytí poplatku za doručení vrácených produktů (bez ohledu na důvod vrácení, s výjimkou případů jejich nesprávného vrácení) v souladu s jejich vlastní politikou vrácení. Podmínky vrácení jsou uvedeny na stránkách partnera v sekci Vrácení a Záruka, ke které máte přístup kliknutím na jeho jméno na stránce produktu, který chcete vrátit..

11. Podvodné jednání

11.1 VIVRE DECO není oprávněna po svých ZÁKAZNÍCÍCH nebo uživatelích prostřednictvím jakýchkoli komunikačních prostředků (e-mail/telefon/SMS/ atd.) požadovat informace týkající se důvěrných údajů, účtů / platebních karet nebo osobních hesel.
11.2 ZÁKAZNÍK / REGISTROVANÝ UŽIVATEL přebírá plnou odpovědnost za zpřístupnění osobních a důvěrných informací třetí osobě.
11.3 VIVRE DECO odmítá odpovědnost za jakékoli ztráty jakéhokoli REGISTROVANÉHO UŽIVATELE / ZÁKAZNÍKA způsobené třetí osobou, která předstírá, že je VIVRE DECO nebo jedná jejím jménem.
11.4 REGISTROVANÝ UŽIVATEL / ZÁKAZNÍK je povinen VIVRE DECO o jakémkoli takovém pokusu o podvod informovat.
11.5 VIVRE DECO nepodporuje SPAM. Jakýkoliv REGISTROVANÝ UŽIVATEL / ZÁKAZNÍK, který výslovně doplní svou e-mailovou adresu na WEBOVÉ STRÁNKY, se může rozhodnout pro deaktivaci účtu odpovídajícího takové e-mailové adrese.
11.6 Veškeré zprávy zaslané ze strany VIVRE DECO prostřednictvím elektronických prostředků komunikace na dálku (např. e-mail) obsahují úplné a přesné identifikační údaje odesilatele nebo odkazy na takové údaje, a to k datu odeslání takového sdělení.
11.7 Následující činnosti jsou považovány za pokus o podvod ve vztahu k WEBOVÝM STRÁNKÁM/ OBSAHU/ a/nebo VIVRE DECO. VIVRE DECO si vyhrazuje právo podat trestní oznámení proti stranám, které se pokusí spáchat takové podvodné jednání: 11.7.1 přístup k údajům jakéhokoli REGISTROVANÉHO UŽIVATELE / ZÁKAZNÍKA pomoci účtu nebo jiné metody;
11.7.2 pozměnění nebo úprava obsahu WEBOVÝCH STRÁNEK nebo jakékoliv korespondence, kterou VIVRE DECO zašle REGISTROVANÉMU UŽIVATELI/ ZÁKAZNÍKOVI.
11.7.3 ovlivnění výkonu serveru/serveru(ů), který (které) hostí WEBOVÉ STRÁNKY;
11.7.4 zpřístupnění nebo zveřejnění obsahu, který VIVRE DECO zašle jakýmikoliv prostředky REGISTROVANÉMU UŽIVATELI / ZÁKAZNÍKOVI, třetí osobě, která k přijetí obsahu nemá potřebné oprávnění, pokud taková osoba není zamýšleným adresátem zprávy.
11.8 Pokus získat od VIVRE DECO body, jak je popsáno v článku 9.9, pomocí falešných účtů (fiktivní jména, více než jeden účet na osobu nebo použití identity jiných osob), se považuje za pokus o podvod a bude mít za následek zrušení získaných výhod, zablokování přístupu na WEBOVÉ STRÁNKY a nahlášení takového jednání příslušným orgánům.

12. Prohlášení

12.1 VIVRE DECO nenese odpovědnost za žádného REGISTROVANÉHO UŽIVATELE / ZÁKAZNÍKA, který používá WEBOVÉ STRÁNKY nebo OBSAH v jakékoliv jiné formě, než jak je stanoveno v tomto DOKUMENTU.
12.2 V případě, že se REGISTROVANÝ UŽIVATEL / ZÁKAZNÍK domnívá, že OBSAH zaslaný VIVRE DECO porušuje autorská nebo jiná práva, je oprávněn VIVRE DECO kontaktovat na adrese contact@vivre.eu za účelem zjištění podrobností a jejího uvědomění.
12.3 VIVRE DECO nezaručuje REGISTROVANÉMU UŽIVATELI nebo ZÁKAZNÍKOVI, že bude mít přístup na WEBOVÉ STRÁNKY nebo ke službám, pokud se na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH nezaregistruje, a neudělí mu oprávnění stahovat nebo zcela či částečně měnit OBSAH, zcela či částečně reprodukovat OBSAH, kopírovat nebo využívat OBSAH nebo předávat třetí osobě jakýkoliv OBSAH, ke kterému má přístup na základě smlouvy o užívání, aniž by k tomu měl ze strany VIVRE DECO písemný souhlas.
12.4 VIVRE DECO nenese odpovědnost za obsah, množství nebo povahu jiných webových stránek, ke kterým může mít REGISTROVANÝ UŽIVATEL prostřednictvím jiných odkazů přístup, a to bez ohledu na povahu těchto odkazů. Za obsah příslušných webových stránek nesou plnou odpovědnost jejich majitelé.
12.5 VIVRE DECO nenese odpovědnost za použití WEBOVÝCH STRÁNEK a/nebo OBSAHU zaslaného REGISTROVANÉMU UŽIVATELI / ZÁKAZNÍKOVI jakýmikoliv prostředky (elektronickými, telefonickými, atd.), prostřednictvím webových stránek, e-mailem nebo zaměstnancem VIVRE DECO v případě, kdy by takové zaslání způsobilo REGISTROVANÉMU UŽIVATELI / ZÁKAZNÍKOVI nebo třetí osobě zahrnuté do takového přenosu obsahu, jakoukoliv škodu.
12.6 VIVRE DECO nezaručuje, a to přímo ani nepřímo, že: 12.6.1 SLUŽBA bude v souladu s požadavky ZÁKAZNÍKA;
12.6.2 SLUŽBA nebude přerušována, bude bezpečná a bez chyb;
12.6.3 výrobky/služby získané buď zdarma, nebo zakoupené prostřednictvím SLUŽBY odpovídají požadavkům nebo očekáváním ZÁKAZNÍKA;
12.7 Podle těchto podmínek provozovatelé, správci a/ nebo vlastníci webových stránek nenesou dle tohoto DOKUMENTU odpovědnost za taková jednání a z nich vyplývající důsledky, včetně nákupů, speciálních nabídek, akcí nebo jakéhokoliv jiného druhu jednání/vztahu/transakce/spojení/ atd., které může mezi REGISTROVANÝM UŽIVATELEM nebo ZÁKAZNÍKEM a třetí osobou, která je přímo nebo nepřímo na webových stránkách propagována, nastat.

13. Vyšší moc a nahodilá událost

13.1 S výjimkou případů, které nejsou výslovně stanoveny, žádná ze smluvních stran neodpovídá za včasné a řádné splnění podmínek vyplývajících ze smlouvy nebo jejich části, bylo-li jejich nesplnění způsobeno zásahem vyšší moci.
13.2 Strana nebo právní zástupce strany, která se vyšší moci dovolává, musí druhou smluvní stranu o takové události okamžitě informovat a přijmout vhodná opatření k omezení následků takové události.
13.3 Strana nebo právní zástupce strany, která se vyšší moci dovolává, je v případě, kdy jí zásah vyšší moci brání v splnění příslušné povinnosti, od plnění takové povinnosti osvobozena.
13.4 Pokud vyšší moc trvá po dobu delší než 15 dnů ode dne jejího vzniku, je každá ze smluvních stran oprávněna smlouvu vypovědět za předpokladu, že o tom druhou smluvní stranu vyrozuměla; žádná ze stran není oprávněna žádat náhradu škody, která jí v této souvislosti vznikla.
13.5 Strana, která se zásahu vyšší moci dovolává, musí prokázat nemožnost plnění svých povinností v důsledku zásahu vyšší moci do 30 dnů od dne, kdy k tomuto zásahu došlo (v mezích stanovených článkem 12.3).
13.6 VIVRE DECO neodpovídá za nedoručení zásilky, ke kterému došlo v důsledku nahodilé události (nehody, ke které dojde u dodavatele nebo kurýrní služby). V takovém případě však ZÁKAZNÍK může získat aktivní promo body (výhradně na základě uvážení VIVRE DECO nebo v závislosti na konkrétním případě), které lze bez časového omezení použít k nákupu zboží na cz.vivre.eu, jak je uvedeno v bodě 9.9.

14. Spory

14.1 Použitím / návštěvou / prohlížením si/ atd. WEBOVÝCH STRÁNEK a/nebo jakéhokoliv OBSAHU zaslaného VIVRE DECO REGISTROVANÉMU UŽIVATELI/ ZÁKAZNÍKOVI, přistoupením a/nebo odesláním jakýmikoliv prostředky (elektronickými, telefonickými, atd.) vyjadřuje REGISTROVANÝ UŽIVATEL/ZÁKAZNÍK svůj souhlas s těmito podmínkami.
14.2 Jakýkoli spor týkající se těchto podmínek, který mezi REGISTROVANÝM UŽIVATELEM nebo ZÁKAZNÍKEM a VIVRE DECO vznikne, bude řešen smírnou cestou.
14.3 Jakýkoli spor jakéhokoli druhu, který mezi ZÁKAZNÍKEM a VIVRE DECO nebo jejími partnery vznikne, bude řešen smírnou cestou. Pokud smírné řešení nebude možné, bude spor předložen k rozhodnutí příslušnému soudu dle sídla VIVRE DECO nebo příslušnému soudu dle místa bydliště spotřebitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
14.4 S ohledem na ustanovení nařízení (EU) č. 524/2013 ve věci řešení on-line sporů ve spotřebních otázkách, pozměňujícímu nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnici 2009/22/ES nabízí VIVRE DECO REGISTROVANÝM UŽIVATELŮM/ ZÁKAZNÍKŮM možnost upustit od soudního řešení sporů a využít evropskou platformu on-line řešení sporů (ODR platforma), což je digitální nástroj vytvořený Evropskou komisí za účelem usnadnění nezávislého, nestranného, transparentního, účinného, rychlého a spravedlivého soudního urovnání sporů týkajících se smluvních závazků vyplývajících ze smluv o prodeji nebo poskytování služeb on-line, uzavřených mezi spotřebitelem s bydlištěm v Evropské unii a obchodníkem se sídlem v Evropské unii. V tomto ohledu lze využít následující odkaz na ODR platformu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage . Berte prosím na vědomí, že také Česká obchodní inspekce je kompetentním orgánem k mimosoudnímu řešení sporů, a to způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro bližší informace prosím navštivte web České obchodní inspekce www.coi.cz.
14.5 Bude-li některé z výše uvedených ustanovení z jakéhokoli důvodu shledáno neplatným, neplatnost tohoto ustanovení nebude mít vliv na další ustanovení.
14.6 Tento dokument byl vypracován podle rumunského práva a bude vykládán v souladu s ním; tím nejsou dotčeny právní předpisy na ochranu spotřebitele státu, jehož je spotřebitel státním příslušníkem. Tato smlouva podléhá rumunskému zákonu. Jakékoliv spory mezi VIVRE DECO SA a zákazníky se řeší smírem. Pokud to není možné, budou soudní spory řešit místně příslušný městský soud v Bukurešti.

15. RECENZE a Hodnocení

15.1 Psaní recenzí a komentářů mohou uživatelé / zákazníci / kupující v sekci „Moje recenze“ nebo z účtu Vivre klienta. Zadané informace mohou být pozitivní i negativní a budou odkazovat na vlastnosti a použití produktu nebo služby.
15.2. Při registraci určité recenze/komentáře/otázky na stránkách cz.vivre.eu zákazník uděluje společnosti Vivre Deco nevýhradní, trvalou, neodvolatelnou, neomezenou územní licenci a dává prodávajícímu právo používat, reprodukovat, upravovat, přizpůsobovat, publikovat, překládat, distribuovat a zobrazovat tento obsah.
15.3. Každý Klient se ve chvíli registrace Recenze / Komentář / Dotaz v uvedených sekcích zavazuje respektovat následující pravidla:

 • odkazovat pouze na vlastnosti a/nebo způsob použití určitého produktu nebo služby, vyhýbat se informacím souvisejícím s aspekty, které se mohou změnit (cena nebo akční nabídky) nebo informacím souvisejícím se způsobem provádění objednávky;
 • používat pouze český jazyk.
 • používat vhodný, neurážlivý jazyk bez výrazů, které by mohly urazit nebo ovlivnit jakéhokoli jiného Klienta;
 • zajistit, aby jimi zadávané informace byly realistické, správné, nezavádějící a v souladu s platnými právními předpisy, a tím respektovat práva ostatních stran, autorská práva, ochranná známka, licenční či jiná vlastnická práva, publicitu či soukromí;
 • používat tuto možnost pouze ke sdělování nebo získávání dalších podrobností týkajících se určitého produktu nebo služby ze stránek, aniž byste se odvolávali na jiné společnosti, které propagují prodej a nákup produktů nebo služeb;
 • žádným způsobem neposkytovat ani nevyžadovat osobní údaje (kontaktní údaje, údaje o doručovací adrese, telefonní čísla, emailové adresy, jméno a/nebo příjmení apod.) ani žádné další informace, které mohou vést na zveřejnění těchto osobních údajů;
 • nezadávat informace a/nebo podrobnosti o URL (odkazech) z jiných komerčních stránek, které provádějí stejnou obchodní činnost jako prodávající;
 • nesnažit se zpronevěřit služby poskytované prodávajícím nebo zasílat Recenze / komentáře / dotazy / obsahující materiály reklamního charakteru;
 • nepoužít Recenze / Komentář / Dotaz / jako prostředek komunikace s Prodávajícím, v tomto smyslu budou použity kontaktní údaje Prodávajícího registrovaného na Stránkách.
 • 15.4. Kromě realistického hodnocení připojí Klient při odeslání Recenze také relevantní Hodnocení souvisejícího produktu nebo služby. Recenze spolu s jejich příslušnými hodnoceními ovlivní celkové hodnocení vašeho produktu nebo služby, což vede ke snížení celkového hodnocení.
  15.5. Když zákazník nahlásí, že recenze/komentář/otázka má nevhodný obsah, z přísně subjektivního hlediska je tento obsah prodávajícím pečlivě prozkoumán, aby zjistil, zda neporušuje podmínky stránek. Zadané texty, fotografie nebo videa jsou ze Stránek odstraněny až po jejich kontrole Prodávajícím.
  15.6. Pokud Prodávající opakovaně zjistí porušování Obchodních podmínek, vyhrazuje si právo pozastavit Zákazníkovi možnost zasílat Recenze / Komentáře / Dotazy v sekci „Moje recenze“. Pro oznámení nebo stížnosti týkající se zakoupeného Zboží a / nebo Služby mají Kupující k dispozici https://cz.vivre.eu/contact Maximální lhůta pro řešení stížností nebo oznámení je 30 kalendářních dnů od jejich obdržení.

  16. Závěrečná ustanovení

  16.1 VIVRE DECO si vyhrazuje právo změny těchto ustanovení, jakož i ke všem změnám WEBOVÉ STRÁNKY/ jejich struktury/SLUŽBY a veškerého OBSAHU, a to i bez předchozího upozornění REGISTROVANÉHO UŽIVATELE nebo ZÁKAZNÍKA.
  16.2 V rámci omezení stanovených tímto DOKUMENTEM nenese VIVRE DECO odpovědnost za případné chyby, které se na webových stránkách objeví, včetně důsledku jakýchkoli úprav, změn nastavení, atd., které nebyly provedeny správcem WEBOVÝCH STRÁNEK.
  16.3 VIVRE DECO si vyhrazuje právo uvádět reklamní bannery jakéhokoliv druhu a/nebo odkazy v libovolné části WEBOVÝCH STRÁNEK v souladu s platnými právními předpisy.

  17. Kontaktní a další údaje

  17.1 V případě dotazů nebo návrhů týkajících se VIVRE DECO nás prosím kontaktujte od pondělí do pátku a to od 8:00 do 17:00 hod. nebo zašlete e-mail na adresu contact@vivre.eu.
  17.2 Jakékoli připomínky, dotazy, zpětná vazba, nápady, návrhy nebo jiná sdělení či informace týkající se nebo související s WEBOVÝMI STRÁNKAMI, jejich provozem nebo zlepšením jejich fungování zůstávají výhradním majetkem SC Vivre Deco SA. Zpracování osobních údajů: VIVRE DECO je zapsána v rumunském registru zpracovatelů osobních údajů pod č. 22845.
  17.3 Pověřenec pro ochranu osobních údajů může být kontaktován na e-mailové PROPAGACE POMOCÍ PARTNERŮ a. Propagační partner - Designér interiérů, architekt, firmy interiérového designu atd. které doporučují výrobky prodávané společností Vivre a zvýší prodej zákazníkům / klientům svých služeb designu a zařizování. Členové, kteří prodávají (obchody online nebo offline) nebo koneční spotřebitelé (nejsou v konzultačním vztahu s uživatelským členy), nejsou propagačním partnery. Zaměstnanci Vivre nemohou být propagační partnery; b. Voucher Designer - celková hodnota bodů, které se mohou stát aktivními vypočtená v Kč, v souladu s čl. 9.2.13 z Obchodních podmínek; c. Oprávněná objednávka - konečná celková hodnota (včetně jiných poplatků - poplatek při dodání atd., Vypočítaný po vrácení odečtením hodnoty vrácených výrobků z té objednávky) za minimálně X Kč a označena v e-mailu při zadání - contact@vivre.eu s Předmětem - Propagační partner a číslo objednávky. d. Status "ukončena transakce" - stav provozován po přijetí a zaplacení objednávky, tak, jak jej lze vizualizovat v Mém účtu / Mých objednávkách; e. Platnost bodů z Voucher Designer - body mohou být použity, částečně nebo úplně, do 12 měsíců od aktivace; po této dobře, pro nepoužité body platí čl. 9.9.2; f. Podvod -ČINNOSTI Člena nebo propagačních partnera zadávat neplatné objednávky, vytvářet vícenásobné účty, ze kterých by zadával objednávky pro vlastní konzum nebo opětovný prodej nebo podobně. Jakékoliv podezření z podvodu v chování propagačních partnera nebo člena vede k pozastavení přijatých bodů a účtu propagačním partnera, až do vyjasnění situace (důkaz statusu Designér / Architekt nebo zařizovací firma / Propagační agent s doklady, diplomem, smlouvami atd.). Kroky, které je třeba dodržovat: 1. krok - Členové stránky oprávnění na propagaci vůči konečným spotřebitelům prodaných výrobků na stránce cz.vivre.eu si přečtou a akceptují tato Pravidla a požádají mailem contact@vivre.eu s Předmětem Propagační partner a ZÁPIS; 2. krok - Vivre Deco SA nabíjí body Propagačních partnerů za následujících podmínek: objednávka je oznámena jako součást propagačního projektu v době zadání objednávky, mailem, na contact@vivre.eu s Předmětem Propagační partner, který musí zahrnovat číslo objednávky a jméno člena se statusem Propagační partner; objednávka má být dodána ve finální celkové hodnotě (včetně jiných poplatků-částky zaplacené při dodání) za minimálně X Kč.: dpo@vivre.eu.

  18. Zásady mazání dat

  18.1 REGISTROVANÝ UŽIVATEL nebo ZÁKAZNÍK má možnost kdykoli odvolat souhlas s užíváním SLUŽBY nebo jiné služby nabízené VIVRE DECO prostřednictvím WEBOVÝCH STRÁNEK. V takovém případě REGISTROVANÝ UŽIVATEL nebo ZÁKAZNÍK podá žádost na adresu dpo@vivre.eu.
  18.2 V případě, že REGISTROVANÝ UŽIVATEL nebo ZÁKAZNÍK nechce odebírat NEWSLETTERY/ UPOZORNĚNÍ a/nebo jakékoli informace poskytované za účelem marketingu a reklamy prostřednictvím jakékoli formy komunikace (elektronická, telefonická, atd.), může podat žádost o ODHLÁŠENÍ stisknutím příslušného tlačítka obsaženého v každé e-mailové komunikaci nebo zasláním žádosti Pověřenci pro ochranu osobních údajů na adresu dpo@vivre.eu.
  18.3 REGISTROVANÝ UŽIVATEL nebo ZÁKAZNÍK má, ve světle existujících právních předpisů a regulací ochrany osobních údajů, právo na to být zapomenut, a to prostřednictvím žádosti adresované Vivre, na základě obchodní spolupráce mezi stranami, a může tedy zaslat žádost Pověřenci pro ochranu osobních údajů na adresu dpo@vivre.eu.

 • V souladu s novým nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR), souhlasíte s používáním souborů cookie pro následující účely: správnou funkci platformy Vivre, měření využití platformy Vivre, pokročilé funkce, jako jsou doporučené produkty a další typy funkcí, které nám umožní ukázat nejvhodnější nabídky prostřednictvím různých marketingových kanálů.